ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม. ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชฯ ในงานราชภัฏวิชาการ

  เมื่อ: วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 26th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ถ่ายทอดความรู้ 004 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ถ่ายทอดความรู้ 005

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช มร.ชม.ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชฯ ในงานราชภัฏวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค์  

    ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ    ภายใต้โครงการ “ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสำหรับโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและแม่ฮ่องสอน” ซึ่งได้พัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยง  เนื้อเยื่อพืชด้วยต้นทุนต่ำโดยใช้สารเคมีและเครื่องมือที่มีราคาถูกสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด จนได้เทคนิค

      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ถ่ายทอดความรู้ 001 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ถ่ายทอดความรู้ 006         

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกับเทคนิคมาตรฐาน และได้มีการเผยแพร่เทคนิคดังกล่าว              ไปยังโรงเรียนต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จ.เชียงใหม่ โรงเรียนสันกำแพง               จ.เชียงใหม่ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม จ.ลำพูน โรงเรียนธีรการณ์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน และโรงเรียนเวียงเจดีย์ จ.ลำพูน รวมถึงการถ่ายทอดเทคนิคให้กับกลุ่มอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ฟ้ามุ่ยท้องถิ่นบ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ฟ้ามุ่ยคืนสู่ป่า และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ถ่ายทอดความรู้ 003 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ถ่ายทอดความรู้ 010

ภายในงานแสดงนิทรรศการได้รับเกียรติจาก นายประจวบ  อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  พริบไหว ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเยี่ยมชมนิทรรศการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่าย” ให้แก่เยาวชนและผู้สนใจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้สามารถนำความรู้             ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โดยในอนาคตทางศูนย์ฯ ได้วางแผนดำเนินโครงการ การส่งเสริมศักยภาพเชิงพาณิชย์ของกล้วยไม้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริม                 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เชิงเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ถ่ายทอดความรู้ 007 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ถ่ายทอดความรู้ 008

แท็ก คำค้นหา