ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเชียงใหม่ พาละอ่อนเข้าวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เดือนเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 8th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, ข่าวเด่นวันนี้

สมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนเชียงใหม่ พาละอ่อนเข้าวัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เดือนเฉลิมพระชนมพรรษาฯ


เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ที่วัดคันธาราม (ทุ่งอ้อ) ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นายเอกอาทิตย์ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ (ส.พ.ช.)เป็นประธานเปิดโครงการ “ส.พ.ช.หนูน้อยร่วมใจใฝ่พัฒนา ศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาจิตใจ” โดยมีสมาชิกสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 16 แห่ง โดยผู้รับใบอนุญาต ครู และพี่เลี้ยงนำเด็กเล็กระดับ อนุบาล 1-3 กว่า 200 คน จากอำเภอสันทราย, สันกำแพง,เมือง,แม่ริม,แม่แตง,หางดง และสันป่าตองรวม 16 แห่งเข้าร่วม นำเด็กและเยาวชนเข้ากิจกรรมโครงการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 และวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

นายเอกอาทิตย์ สุวรรณรัตน์ ได้นำคณะผู้ประกอบการ ครู พี่เลี้ยง และเด็กๆ ร่วมถวายราชสดุดี ถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกล่าวว่า คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ มีความปลาบปลื้มที่ได้ชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องราชสักการะ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสกับวัด ศาสนพิธีเบื้องต้น และได้พบกับพระสงฆ์วิทยากรที่จะนำไหว้พระสวดมนต์ เป็นการปลูกฝังให้เด็กซึมซับในหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธมามกะที่ดีต่อไป


กิจกรรมหนูน้อยร่วมใจใฝ่พัฒนา ศีล สมาธิ ปัญญา พัฒนาจิตใจ ใช้เวลาตั้งแต่ 09.00-15.00 น.โดยพระมหาบัณฑิต ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดคันธาราม นำเด็กเข้าสู่กิจกรรม หลอมรวมใจ และประสานใจเป็นเบื้องต้นก่อน จากนั้นได้แยกกลุ่มเข้าฐานคุณธรรม ซึ่งมี 4 ฐาน ได้แก่ฐานที่ 1 สมาธิสร้างจินตนาการ (วาดภาพสิ่งประทับใจภายในวัด)ฐานที่ 2 หนูน้อยจิตอาสา ฐานที่ 3 เกมสร้างสรรค์คุณธรรม และฐานที่ 4 เดินจงกลม และนั่งสมาธิ และปิดท้ายด้วยการบรรยายธรรมเรื่องคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย 8 ประการ ประกอบการ์ตูนโดยพระอาจารย์พระมหาบัณฑิต ญาณเมธี ก่อนที่จะมอบวุฒิบัตรแก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับวัดคันธาราม (ทุ่งอ้อ) ตั้งอยู่เลขที่ 102 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา ยกฐานะเป็นวัดเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2485 โดยมีพระครูใจ๋ ติกขปญฺโญ พร้อมคณะศรัทธา ได้รวมกันก่อตั้ง โดยย้ายมาจากวันทุ่งอ้อน้อย เดิมเป็นวัดอยู่กลางทุ่งนาที่อยู่ฝั่งตะวันออก การคมนาคมยากลำบากเดิมทางไม่ค่อยสะดวก ศรัทธาประชาชนได้ร่วมบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดินของแม่จู บ้านสันป่าตอง ในราคา 300 บาท ซึ่งเจ้าของที่ดินได้บริจาคร่วมเป็นเงิน 50 บาท จึงเป็นการซื้อที่ดินเพียง 250 บาท ทางวัดและคณะศรัทธา ก็ได้ร่วมกันก่อสร้างถาวรวัตถุ อาทิ วิหาร กุฏิ ศาลา พัฒนาบำรุงพระพุทธศาสนาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด มีศูนย์วิปัสสนาสากลวัดคันธาราม เชียงใหม่ ลักษณะเป็นลานกว้าง มีพระเจ้าทันใจประดิษฐานอยู่ด้วยกัน 3 องค์ โดยพระเจ้าทันใจนั้น คือ พระพุทธรูปที่สามารถสร้างเสร็จภายใน 1 วัน พุทธศาสนิกชนจึงเชื่อว่ามีพระพุทธานุภาพ ที่จะสามารถบันดาลให้เกิดโชคลาภ และความสมปรารถนาได้ทันอกทันใจเมื่ออธิษฐานขอพร เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย โดยรอบบริเวณวัดมีต้นโพธ์ (ลานโพธิ์) ต้นไทร และแมกไม้มากมาย ทำให้เกิดความสงบร่มรื่น และทัศนียภาพที่สวยงาม


นอกจากนั้นมีรูปปั้นพระสีวลีมหาเถระ ซึ่งเป็นสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก 80 องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล โดยพระสีวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง และหลังจากผนวช ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก ด้านในเป็นวิหารทรงล้านนา ตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า บริเวณผนังภายในเขียนด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีการยกเก็จของผัง ลักษณะโครงสร้างของอาคาร เป็นการผสมผสานระหว่าง โครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน กับ โครงสร้างไม้ ส่วนเครื่องบนหรือหลังคา สร้างด้วยโครงสร้างไม้ในระบบเสาและคาน หลังคาเป็นทรงจั่วมีการซ้อนชั้นของหลังคาด้านหน้าสองชั้น หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาหรือแป้นเกล็ด (หลังคาแผ่นไม้) มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้วยกันหลายองค์ ทั้งพระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระพุทธชินราช ส่วนด้านหลังองค์เจดีย์ มีอุโบสถทรงล้านนา.

แท็ก คำค้นหา