ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองกาแฟ ตามยุทธศาสตร์กาแฟ61-65 มีพื้นที่ปลูกถึงสามหมื่นไร่ใน 19 อำเภอ

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 17th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, เขียนใหม่เป็นข่าว

“กาแฟอมก๋อย คุณภาพดีที่ 1 ในอาเซียน”

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เร่งพัฒนาคุณภาพกาแฟ ขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองกาแฟ จากยุทธศาสตร์กาแฟ 2561-65 จังหวัดเชียงใหม่ มีเป้าหมายการพัฒนากาแฟอะราบิกา โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟอะราบิกาและลดต้นทุนการผลิตกาแฟ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการเรียนรู้ การค้าเมล็ดและผลิตภัณฑ์กาแฟอะราบิกาในภาคเหนือ
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกกาแฟกว่า 30,000 ไร่ ใน 19 อำเภอและปลูกมากที่สุดในอำเภออมก๋อย , ดอยสะเก็ด , แม่แตง , แม่ออน , แม่แจ่มและไชยปราการ พันธุ์ที่ปลูกจะเป็นพันธุ์อะราบิกา ปัญหาของศัตรูกาแฟที่พบส่วนมากจะเป็นโรคแอนแทรกโนสส่วนแมลงจะเป็นมอดกาแฟ ทำให้ผลผลิตกาแฟไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด จังหวัดเชียงใหม่ จึงให้ความสำคัญต่อสินค้าเกษตรชนิดนี้ เนื่องจากกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงและยังเป็นพืชที่อนุรักษ์ผืนป่าลดการเผาป่า รักษาสิ่งแวดล้อม และกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่มีรสชาติดีไม่แพ้ต่างประเทศ จึงได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามโครงการศูนย์กลางการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอะราบิกาล้านนาแบบครบวงจร


นายเสกสรร บัลลังก์ เกษตรอำเภออมก๋อยเปิดเผยว่า อำเภออมก๋อย มีพื้นที่ปลูกกาแฟมากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ปลูกมากกว่า 10,000 ไร่ โดยสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศ ทำให้กาแฟอมก๋อยมีคุณภาพดี รสชาติดี โดยเฉพาะกาแฟที่ปลูกในตำบลยางเปียง ตำบลแม่ตื่น ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,200 เมตรขึ้นไป มีรสชาติที่โดดเด่นของน้ำผึ้งป่า นางบงกชษศฎา ไชยพรหม ประธานวิสาหกิจชุมชนกาแฟอมก๋อยบีนส์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Thailand Excellent coffee ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงาน 1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 14-17 February 2019 จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ากาแฟอมก๋อยมีคุณภาพและได้รับการพัฒนาต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ปลูกไปยัง ศพก.เครือข่ายตำบลยางเปียง ของนายประสาน สหายมิตร เกษตรกรเจ้าของแปลงกาแฟ ซึ่งมีความสนใจปลูกกาแฟอะราบิกาแซมในสวนไม้เศรษฐกิจ สักและกระถินเทพา ได้ปลูกกาแฟ 8,000 ต้นแซมในพื้นที่ 45 ไร่ อีกยังเป็นแปลงกาแฟตัวอย่างของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศัตรูพืชในกาแฟเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กาแฟล้านนาคุณภาพดีเยี่ยมของอมก๋อย สนองรับยุทธศาสตร์ เชียงใหม่เมืองกาแฟ อย่างแท้จริง

แท็ก คำค้นหา