ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย มช. มอบทุนการศึกษา 1.2 ล้านบาท

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 9th, 2015, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

3oxc4_DSC_0065uzqzp_DSC_0162

 

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558 แก่นักศึกษา มช.    ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตภาคเหนือ จำนวน 61 คน รวม 1,220,000.-บาท พร้อมส่งมอบเงินทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา 60,000.-บาท ขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพเยาวชนของชาติ

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือให้มีโอกาสได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น โดยได้ระดมเงินทุนการศึกษาฯ จากผู้มีจิตเมตตา เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในทุกปีการศึกษา โดยให้คณะละ 3 ทุน ซึ่งแบ่งเป็นทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่อง จำนวน 1 ทุน และประเภทเฉพาะปีการศึกษา จำนวน 2 ทุน โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2524 จนถึงปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว จำนวน 1,618 ทุน เป็นเงิน 19,110,000.-บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

สำหรับในปีการศึกษา 2558 นี้ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยขึ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมี คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณ ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการทุนการศึกษา คณะต่าง ๆ 20 คณะ และ 1 วิทยาลัย รวมจำนวน  61 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,220,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และในปีนี้มหาวิทยาลัยได้รับเงินทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000.-บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) จากพลตำรวจโทวุฒิ  วิทิตานนท์ โดยมอบให้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว “ขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ตระหนักถึงการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน โดยกรุณาเสียสละเวลา กำลังทรัพย์ และทุ่มเทความรู้ความสามารถเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตลอดมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการศึกษาของบุตรหลานประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในเขตพัฒนาภาคเหนือให้มีโอกาสศึกษาในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การให้ความช่วยเหลือนักเรียนโควตา 17 จังหวัด ในเขตพัฒนาภาคเหนือในขั้นต้นโดยมอบเป็นเงินทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ก่อนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ปฏิบัติเป็นประจำทุกปีตลอดมา ขอให้นักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกคนได้ระลึกถึงและแสดงความกตัญญูต่อคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริจาคเงินทุนการศึกษา โดยให้ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะศึกษาเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นคนดีของสังคม  และพร้อมที่จะปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าตามเจตนารมณ์ของกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ในส่วนของ คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าว “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับเงินทุนการศึกษาฯ และหวังว่าเงินทุนการศึกษานี้จะช่วยสร้างกำลังใจให้นักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน จึงขอให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของเงินทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ และรู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินให้คุ้มค่าสูงสุดเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นการศึกษาที่แตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา จึงขอให้นักศึกษาพึงระลึกอยู่เสมอว่านักศึกษามีหน้าที่ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ รวมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับหมู่คณะ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  โดยรู้จักเรียนจากประสบการณ์และอาศัยประสบการณ์ดังกล่าวเป็นแนวทางในการปรับตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาควรระมัดระวังตนเอง หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นอบายมุขหรือหนทางแห่งความเสื่อมทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่บั่นทอน และขัดขวาง ความสำเร็จในชีวิตที่ดีของนักศึกษาด้วย”
ความรู้สึกของนักศึกษาที่ได้รับทุนฯ

นาย สุธิวัส คำนวล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์

“รู้สึกภูมิใจและซาบซึ้งมากครับที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียน เพราะการเรียนถือเป็นการลงทุนที่สำคัญในชีวิต ทุนการศึกษาที่คณะกรรมการส่งเสริมฯมอบให้จึงเหมือนต้นทุนการศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาชีวิตต่อไป ขอขอบพระคุณครับ”

นางสาวบุญยาพร ยอดคำ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ
“ขอขอบพระคุณคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านที่มอบทุนการศึกษา รู้สึกมีความสุขมากค่ะ เพราะไม่ต้องกังวลว่าจะไปหาเงินที่ไหนเพื่อมาจ่ายค่ากิจกรรมต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในชีวิตประจำวัน ขอสัญญาว่าจะใช้เงินทุนนี้อย่างประหยัดและใช้เท่าที่จำเป็น เพื่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุดค่ะ”

แท็ก คำค้นหา