ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขัง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 16th, 2020, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ฯ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขัง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันนี้ (15 ก.ย. 63) ที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์ฯ มอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ปี พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 127 คน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังชาวไทย 123 คน ผู้ต้องขังชาวต่างชาติ 4 คน และเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 3 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขัง ตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

ทั้งนี้ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจะจัดให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ให้แก่ผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ของทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย และลงมือปฏิบัติ จนเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังทุกคนได้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในชีวิตภายหลังพ้นโทษ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และไม่กลับไปทำความผิดซ้ำอีก


ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
15 กันยายน 2563

แท็ก คำค้นหา