ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มช. มอบรางวัลช้างทองคำ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 18th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.ไพโรจน์-วิริยะจารี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ  และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือ ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยได้เปิดการเรียน การสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2507 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2508 นับตั้งแต่นั้นมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดให้วันที่ 24 มกราคม เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นประจำทุกปี

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ในวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.09 น. มีพิธีขึ้นท้าว ทั้งสี่และพิธีบวงสรวงพระภูมิ และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นมีพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2558 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ และได้รับแต่งตั้งในปีการศึกษา 2558 พิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ ครบวาระ ประจำปี 2558 พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2558 และพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบ รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2558   และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ที่ได้รับโปรดเกล้าฯและได้รับแต่งตั้งในปีการศึกษา 2558   พิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ ครบวาระ ประจำปี 2558 พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2558      และพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก ประจำปี การศึกษา 2558 ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 26 มกราคม 2559 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านกิจการนักศึกษา และด้านการบริหารงานทั่วไป และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานได้สรรสร้างผลงานด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและด้านปฏิบัติงานบริหารจัดการ สนับสนุนงานมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณแก่ อาจารย์วิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่น ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น และผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง      ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนสูง และศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ)                ในปีการศึกษา 2558 อีกทั้งยังได้มีพิธีมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ  แก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและประกาศเกียรติคุณ ที่ทุกท่านได้เสียสละเวลา และแรงกาย ทุ่มเท สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานของส่วนงานที่รับผิดชอบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้  จำนวน 40  คน ประกอบด้วย  คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักวิชา หัวหน้าภาควิชา  และรองหัวหน้าภาควิชา  และพิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก  และรางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 กลุ่มสาขาวิชา โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นประธาน และมอบรางวัลดังกล่าว.

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี 2558

 *อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

           ศาสตราจารย์ นพ.วรวิทย์  เลาห์เรณู

*อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่นักศึกษา    

           อาจารย์ ดร.พญ.วรลักษณ์  สัปจาตุระ

 *อาจารย์ดีเด่น 

    1.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร

2.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์

    3.สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  โชคถาวร

 *นักวิจัยดีเด่น

   1.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1.รองศาสตราจารย์ นพ.สุรพันธุ์  คุณอมรพงศ์

                                          2.รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร  พรประเสริฐ

   2.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.สุพล  อนันตา      

*นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

    1.สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติพร  แซ่อึ้ง

    2.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์  เลียวหิรัญ

*ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น

   1.กลุ่มด้านบริการ นายจตุรงค์  พวงมณี

   2.กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม นายเกรียงไกร ชัยมินทร์

 *ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์”

   คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ)

1.ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.สุทธิชัย  กฤษณะประกรกิจ

2.ศาสตราจารย์ ทพ.ดร.อะนัฆ  เอี่ยมอรุณ

3.ศาสตราจารย์ นพ.ดร.สุวัตน์  จริยาเลิศศักดิ์

 *คณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

1.ศาสตราจารย์ ดร.ดำเนิน  กาละดี

2.ศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ

3.ศาสตราจารย์ พญ.เบญจลักษณ์  มณีทอน

4.ศาสตราจารย์ นพ.ณรงค์  มณีทอน

5.ศาสตราจารย์ ดร.พรงาม  เดชเกรียงไกรกุล

6.ศาสตราจารย์ ดร.พศิน  แตงจวง

*ผู้ได้รับรางวัลกองทุนอธิการบดี

    1.กลุ่มผู้บริหาร  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา  คุณาวิกติกุล

    2.กลุ่มศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ

    3.กลุ่มนักศึกษาปริญญาเอก นายพิชย  จำนงค์ประโดน

 

 

แท็ก คำค้นหา