ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มร.ชม. เปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 13th, 2016, หมวด การศึกษา, ภาพข่าวสังคม

มร.ชม. เปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มุ่งฝึกทักษะพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์

13626594_999388586841505_5003107960886504958_n 13659208_999388600174837_4016841510457829994_n

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษานำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากมุ่งเน้นความเข้าใจในเนื้อหาแล้วต้องฝึกทักษะให้กับผู้เรียน ทั้งทักษะชีวิตทักษะการดำเนินงานทักษะความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จึงมุ่งเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เสริมสร้างทักษะสำคัญให้กับผู้เรียนให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งยังเป็นการเตรียมแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีครูจากโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมโครงการ จำนวน 115 คน และครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 25 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการสะเต็มศึกษา ในระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แท็ก คำค้นหา