ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015

  เมื่อ: วันอังคาร, มิถุนายน 30th, 2015, หมวด การศึกษา

 

2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Awards 2015 (อันดับสอง กลุ่มรางวัลชมเชย) ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core ProcessImprovement Projects) จากผลงานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-HR) ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2015 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กองบริหารงานบุคคล เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย รับมอบรางวัล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUHR) เข้าประกวด ในประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects) ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนากระบวนการหลักในองค์กร ลดความซ้ำซ้อนและ ขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ สามารถอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายในองค์กรโดยมีผลการปรับปรุงที่เด่นชัด โครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2015 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) ซึ่งรางวัล “Thailand ICT Excellence Awards” ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความ เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรในประเทศไทย ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ได้มีการประเมินผลงานโดยใช้ ICT Excellence Maturity Model เป็นกรอบ การประเมินความเป็นเลิศ เพื่อสะท้อนศักยภาพของการพัฒนาโครงการพร้อมทั้งตรวจเยี่ยมชมโครงการที่เข้ารอบโดยการกำกับดูแลของคณะกรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ นวัตกรรมแห่งชาติ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงไอซีที โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 27 โครงการ จากหน่วยงานชั้นนำของประเทศ อาทิ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) กองทุนบำเหน็จบำนาญราชการ การไฟฟ้านครหลวง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

แท็ก คำค้นหา