ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤษภาคม 14th, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

13063007_1185915844782671_4377174741293554297_o dean

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2559 และเปิดโอกาสให้บุคลากร มช. เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งฯ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

วาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต ดำรงตำแหน่งอยู่จะครบกำหนด 4 ปี ตามวาระ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี กำหนดให้รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้มาจาก 2 ทาง คือ โดยการสมัครของผู้ที่มีความสนใจ และโดยการเสนอชื่อ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้กำหนดให้มีการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ดังนี้

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

สำหรับการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี  จัดขึ้น ณ หน่วยงานในส่วนวิชาการและส่วนงานอื่น สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสภาพนักงาน และส่วนงานวิชาการภายใน ในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-15.00 น. ณ หน่วยงานและส่วนงานดังกล่าว (สามารถเสนอชื่อล่วงหน้าได้ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559)  โดยผู้เสนอชื่อต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5394-3015 ,0-5394-3030 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.council.cmu.ac.th

 

 

แท็ก คำค้นหา