ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ม.พายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 18th, 2022, หมวด Even, การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13 (The 13th Payap University Research Symposium 2023) ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นชาวล้านนา จึงตระหนัก และเล็งเห็นว่า การพัฒนางานวิจัยควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนทั้งในชั้นเรียนและนอก ชั้นเรียน เป็นรากฐานที่สำคัญของการนำองค์ความรู้ทางวิชาการไปสู่การประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ นักวิชาการ คณาจารย์นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนและชุมชนวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ

จึงขอประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานและนำเสนอในงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติฯ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่ htps://symposiumpyu.payap.ac.th หรือ 053-851478 ต่อ 7205

#มหาวิทยาลัยพายัพ#PayapUniversity#การประชุมวิชาการ#ภาคเหนือรายวัน#PhaknuaDaily

แท็ก คำค้นหา