ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก อบรมระบบคุณภาพ ISO จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติและขอรับรอง

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤษภาคม 2nd, 2016, หมวด การศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์

trainingiso15189

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบคุณภาพ ISO 15189 / ISO 15190 : จากมาตรฐานสู่การปฏิบัติ และขอรับรอง ” ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559  ณ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจในระบบมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 และได้ฝึกปฏิบัติในการจัดทำระบบคุณภาพและเอกสาร ตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 และ ISO 15190 : 2003 รวมทั้งยังได้พบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานห้อง ปฏิบัติการระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม

ขอเชิญนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการฝึกอบรมครั้งนี้ โดยสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา ซึ่งมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ทั้งนี้ สามารถส่งชื่อผู้เข้าประชุม ตามแบบลงทะเบียน ไปยังผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรม : คุณอรวรรณ นาไทย หรือ คุณน้ำฝน ไชยทัศ โทร.0-5393-6027 ต่อ 103 หรือ 104 หรือ 0-5393-5096  ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่  www.ams.cmu.ac.th/amscsc/prnews/pr85.html

 

แท็ก คำค้นหา