ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

กงสุลจีน จังหวัดเชียงใหม่ มช.จัดสัมมนาบูรณาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 5th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดมทุกภาคส่วนบูรณาการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการลดมลพิษทางอากาศและแก้ไขปัญหาหมอกควันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


วันที่ 5 มิ.ย.62 คที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย Mr.Ren Yisheng กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการลดมลพิษทางอากาศและแก้ไขปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมการสัมมนาฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน รวมไปถึงการบูรณาการในการลดมลพิษ และแก้ไขปัญหาหมอกควันของทุกภาคส่วน นำไปสู่การถอดบทเรียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างมีประสิทธิภาพ


สำหรับการจัดสัมมนาในวันนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมทั้งมาตรการในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจากหมอกควันในประเทศจีน ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกัน แก้ไขปัญหา สามารถลดผลกระทบมลพิษทางอากาศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและเพิ่มรายได้ของเกษตรกร เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการกับฟางและเทคโนโลยีอื่นๆ ด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้แนะนำเทคโนโลยี JUNCAO ที่นักวิทยาศาสตร์จีนได้คิดค้นขึ้นมาให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงของภาคเหนือ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการเพาะปลูกเห็ดกินได้ ไม่ทำลายพืชป่า ซึ่งเอื้อต่อการบรรเทาความยากจน ส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ขณะเดียวการการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษที่มนุษย์สร้างขึ้น ก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปอย่างเข้มงวด โดยจะมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูง นาโนเทคโนโลยีและหอคอยฟอกอากาศ เพื่อควบคุมหมอกควันในเมืองให้มีประสิทธิภาพต่อไป

ทั้งนี้ทางจีนได้บรรยายเรื่องการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในจีนหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 1.เทคโนโลยีและอุปกรณ์สำหรับตรวจจับแหล่งหมอกควันและการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆและแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ในการควบคุมหมอกควัน 2.มาตรการทั่วไปในการควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษจากหมอกควันในจีน รวมถึงการปล่อยยานยนต์ (ผลิตและจำหน่ายฝุ่นอุตสาหกรรม การปราบปรามฝุ่นถนนโดย Mr.Wu Xuefeng Vice President oF Fair Sense Environment LTD. การบรรยายเรื่องเทคโนโลยีนาโนวิทยาศาสตร์ และหอคอยกำจัดหมอกควัน โดยMr.Liu Jianging ผู้จัดการทั่วไปกิจการของสถาบันนาโนวิทยาศาสตร์แห่งจีน ตามด้วยเรื่องเทคโนโลยีนาโนสมาร์ทแอร์ โดย Mr. Wang Junwei ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวัตกรรมแห่งกรุงเทพมหานครในฐานะตัวแทนเมืองพี่เมืองน้อง และบรรยายเรื่องการใช้ประโยชน์จากฟางเพื่อทำปุ๋ยหรือเชื้อเพลิงงอัดก้อน ผลิตกระแสไฟฟ้าการค้า G2G และการค้าต่างตอบแทน โดย Mr. Li Feng ผู้ก่อตั้งบริษัทพาวเวอร์ยูนิตี้กรุ๊ป จำกัด ในช่วงสุดท้ายนายคมสัน สุวรรณอัมพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายเรื่องสถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือของประเทศไทย
แท็ก คำค้นหา