ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน”

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, เมษายน 23rd, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง

IMG_9156 IMG_9236 IMG_9217 IMG_9122

วันนี้ (23 เม.ย. 58) นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการให้บริการประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ หน.ส่วนราชการและผู้บริหาร อปท. พบปะประชาชน ณ อบต.ห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการคึกคักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน เป็นโครงการที่นำการบริการทุกประเภทจาก ส่วนราชการ องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชน ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ห่างไกลความเจริญ เป็นการบริการในเชิงรุก ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของประชาชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการออกหน่วยบริการของหน่วยงานในครั้งนี้ เป็นการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน ของส่วนราชการหน่วยต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทาง ให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเป็นการส่งเสริมให้ภาคราชการเข้ารับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้น การตรวจสุขภาพ เละหน่วยบริการกาชาด

แท็ก คำค้นหา