ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง แรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 28th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง แรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง

DSC_0857

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง แรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้กฎหมายระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง

        เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 60 นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง แรงงานต่างด้าวให้แก่นายจ้างและลูกจ้าง ที่ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่รัฐบาลและจังหวัดเชียงใหม่ ได้ความสำคัญกับการจ้างแรงงานต่างด้าวมาโดยตลอด  ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ และ เป็นที่ทราบกันดีว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวและแหล่งจ้างงานที่สำคัญ ทำให้มีแรงงานหลั่งไหลเข้าทำงานทั้งที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ยังมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจ้างแรงงานต่างด้าว ในตำแหน่งงานที่ขาดแคลน โดยนายจ้างและลูกจ้าง จะต้องมีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามแนวทางและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ) ดังนั้น การอบรมฯ ในวันนี้ จะทำให้นายจ้างและลูกจ้างได้รับประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย และมีที่พำนักหรือพักอาศัยที่สุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดโรคติดต่อ  และมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านหรือชุมชน รวมถึงการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของสังคมไทย เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ทั้งนี้การอบรมฯ ในวันนี้ จะมีการบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตรวจลงตราอยู่ต่อในราชอาณาจักร                    การจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ร.บ.การค้ามนุษย์ และพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ การจ้างแรงงานต่างด้าวกับ การประกันสังคม  โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย นายจ้าง และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น  ๑๕๐ คน

ดังนั้น การอบรมฯ ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางการจ้างแรงงานต่างด้าว การให้ที่พำนักหรือที่พักพิงแก่แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แนวทางการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป

แท็ก คำค้นหา