ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยได้จัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี

  เมื่อ: วันพุธ, สิงหาคม 16th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ โดยได้จัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี ฉบับภาคเอกชน – ภาคการศึกษา โดยมุ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
IMG_2889
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2560 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี ฉบับภาคเอกชน – ภาคการศึกษา เพื่อให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทุกภาคส่วน ทั้งการท่องเที่ยวและบริการ , วัฒนธรรมและสังคม , เกษตรยั่งยืน , อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน , พัฒนาเมือง , ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยจะผลักดันให้เกิดการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน จนนำไปสู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 20 ปี ขั้นต้น โดยมุ่งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะมีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้แผนมีความสมบูรณ์และเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตมากที่สุดนอกจากนี้ กรอ.จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยขณะนี้ได้สนับสนุนให้มีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดกวางบินห์ ของเวียดนาม โดยสารการบิน Jet Star เส้นทางการบินเชียงใหม่ – กวางบินห์ ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วง green season ให้กับทั้งสองประเทศอีกด้วยส่วนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญ จังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอโครงการสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 , โครงการเร่งรัดระบบขนส่งมวลชนสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ และโครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้มีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวแล้ว โดยเฉพาะโครงการสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ถ้าหากดำเนินการเสร็จจะช่วยทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น และช่วยให้ประชาชน รวมทั้งนักท่องเที่ยวเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ปัจจุบัน มีเที่ยวบินค่อนข้างหนาแน่น และสถานที่ไม่สามารถขยายได้

แท็ก คำค้นหา