ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ

  เมื่อ: วันจันทร์, กรกฎาคม 3rd, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดเชียงใหม่
IMG_2027

จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องตนในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องตนในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560 ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบเบื้องต้นในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำแม่น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผู้ยื่นคำขออนุญาตตามกฎกระทรวงการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าพ.ศ.2558 จำนวน 7 ราย ได้แก่ อำเภอแม่ออน ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ ขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่ทา หมู่ที่ 1 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลแม่อาย ขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำฝาง บ้านโฮ้ง ม.6 ต.แม่อาย เชื่อม บ้านฮ่างต่ำ ม.4 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 1 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ขออนุญาตก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำแม่งัด – แม่แตง บริเวณบ้างดง ม.7 ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันกลาง ขออนุญาตก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ลำน้ำคาว ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลท่าศาลา ขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำคาวบริเวณบ้านศรีบัวเงิน ม.2 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เชื่อมบ้านสันกลางเหนือ ม.4 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม ขออนุญาตก่อสร้างท่าน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมลำน้ำคาว ม.4 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และแม่สาวาเล่ย์ การ์เดน รีสอร์ต โดย นางสาวกชกร ชาญเลขา ขออนุญาตก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำแม่สา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้อง  หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า โทร. 022-331311-8 ต่อ 252,381 หรือ 026-394772

แท็ก คำค้นหา