ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม โครงการสำรวจผู้ที่มีรายได้น้อยปี 2560

  เมื่อ: วันพุธ, กรกฎาคม 5th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, สังคม

จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม โครงการสำรวจผู้ที่มีรายได้น้อยปี 2560 เพื่อให้ภาครัฐสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐได้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

IMG_0303

วันที่ 4 กรกรฎาคม 2560 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิชัย ประทีปทิพย์ สถิติจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดสะสมขึ้นในสังคม ทำให้รัฐบาลต้องทำการปฏิรูปประเทศเพื่อให้คนไทยมีอนาคตที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ผู้มีรายได้น้อยจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่รัฐบาลต้องดูแลให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ แม้ว่ารัฐบาลจะมีข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยเข้ามาลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 แล้ว แต่รัฐบาลยังต้องการชุดข้อมูลที่สำคัญจำนวนมากมาเพิ่มเติมให้มีความถูกต้อง มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มิถุนายน 2560 จึงเห็นชอบในหลักการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเสนอ เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และกำหนดนโยบายด้านสวัสดิการของรัฐได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีรายได้น้อยสำหรับ การสำรวจในครั้งนี้เป็นการสำรวจที่เร่งด่วนและต้องใช้บุคลากรในการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก ดังนั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เล็งเห็นว่าสถาบันการศึกษามีจำนวน นักศึกษา/นักเรียน เพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณคนที่มีจำนวนมากนี้ได้ จึงจำเป็นต้องจัดหานักศึกษา/นักเรียน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติประสานกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวะศึกษา หรือสังกัดสถานศึกษาต่างๆ ที่อยู่ในเชียงใหม่ ซึ่งจะใช้นักศึกษา/นักเรียน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ประชาชนตามรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนดังกล่าวจำนวน 2,249 คน ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะจะได้ลงพื้นที่ไปดูความเป็นอยู่ของผู้ลงทะเบียนว่ามีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือในการตอบคำถามเพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือจัดสวัสดิการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายแต่ละพื้นที่ได้

แท็ก คำค้นหา