ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ถือครองและแนวเขตที่อาจจะบุกรุกพื้นที่ป่า

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ถือครองและแนวเขตที่อาจจะบุกรุกพื้นที่ป่า ซึ่งมีผู้ร้องเรียนผู้ประกอบการ Flight of The Gibbon ที่ให้บริการเครื่องเล่นซิปไลน์ โดยจะนำรายละเอียดเพื่อมาเสนอให้ผู้ว่าฯพิจารณาสั่งการต่อไป

IMG_9779 IMG_9795

วันที่ 28 มิ.ย. 2560 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการร้องเรียน กรณีผู้ประกอบการให้บริการเครื่องเล่น Flight of The Gibbon ครั้งที่ 1/2560 จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ผู้ประกอบการให้บริการเครื่องเล่น Flight of The Gibbon ซึ่งเปิดให้บริการในพื้นที่ ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยเมื่อปลายปี 2559 ได้เกิดอุบัติเหตุทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รับบาดเจ็บ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและมาตรฐานความปลอดภัย จนมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการรายนี้ปิดให้บริการชั่วคราว แต่ปัจจุบันกลับปล่อยให้เปิดบริการตามปกติโดยไม่มีมาตรฐานความปลอดภัย และอาจมีการครอบครองการใช้ประโยชน์จากที่ดินไม่เป็นไปตามกฎหมาย ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายเพื่อติดตาม กำกับ และตรวจสอบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4227/2559 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2559 โดยเป็นการหารือข้อแก้ไขในปัญหาที่มีผู้เรียกร้อง และในที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการร้องเรียน กรณีผู้ประกอบการให้บริการเครื่องเล่น Flight of The Gibbon ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเล่นโหนสลิง หรือ ซิปไลน์ โดยมีคณะทำงานจากหลายหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอำเภอแม่ออน อบต.ห้วยแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สนง.จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นทั้งนี้ คณะทำงานฯได้กำหนดการดำเนินงาน โดยจะลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการของผู้ประกอบการ Flight of The Gibbon เพื่อหาแนวเขตของพื้นที่ให้บริการกิจกรรม พร้อมทั้งตรวจสอบสิทธิ์การถือครองว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นได้ให้ทางนายอำเภอแม่ออนและทาง อบต.ห้วยแก้ว ประสานให้ผู้ที่มาจดทะเบียนเข้ามาชี้แนวเขตด้วยตัวเอง โดยก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการรายนี้ใช้แจ้งขออนุญาตต่อทางท้องถิ่นเพื่อเปิดบริการมีจำนวน 14 ไร่ โดยเป็นใบ สค.1 จำนวน 2 ใบ ใบแรกพื้นที่ 4 ไร่ และอีกใบพื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งกรมที่ดินจะทำการตรวจสอบการครอบครอง และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งว่ามีการประกอบธุรกิจผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หากตรวจสอบแล้วไม่มีหลักฐานมายืนยัน ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งความดำเนินคดีไว้ก่อน เพื่อให้ผู้ประกอบการหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยคณะทำงานฯจะลงพื้นที่ในวันที่ 4 ก.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ที่ อบต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน เพื่อนำรายละเอียดมาประชุมสรุป จากนั้นจะมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาว่าจะมีการสั่งการให้ดำเนินการอย่างไรต่อไป

แท็ก คำค้นหา