ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจผู้นำชุมชนและเร่งหาข้อสรุป เพื่อเตรียมการสร้างศูนย์พักพิงสัตว์

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 11th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจผู้นำชุมชน ต.ป่าไผ่ ถึงผลกระทบ และประโยชน์ที่จะได้รับ จากการสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อเร่งหาข้อสรุปและเสนอของบประมาณให้ทันตามกำหนด
IMG_0967
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ ห้องประชุมสำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดระบบศูนย์พักพิงสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เชิญผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้าน/ชุมชนรอบๆ สถานที่จัดสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ใน ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย เข้ารับฟังข้อชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการ และรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อนำไปขยายผลให้คนในหมู่บ้านและชุมชนเข้าใจความจำเป็นในการก่อสร้างสำหรับ สถานที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงสัตว์ เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้ เนื้อที่ 36 ไร่ ใกล้บ้านศรีบุญเรือง หมู่ 7 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย ซึ่งเป็นที่ดินพื้นที่ป่าไม้ ส.ป.ก. ทำให้มีปัญหาทางด้านการสร้างถนน ระบบไฟฟ้า และระบบประปาเข้าไปยังพื้นที่เขตป่า ซึ่งหมู่บ้านบริเวณดังกล่าวก็มีปัญหาทางด้านระบบสาธารณูปโภคเช่นกัน จึงต้องทำประชาพิจารณ์ชี้แจงสร้างความเข้าใจในการก่อสร้าง โดยเฉพาะเรื่องของที่ชาวบ้านหวั่นวิตก คือปัญหาด้านการระบายน้ำเสีย กลิ่นเหม็น และอาจจะส่งเสียงดังสร้างความรำคาญกับคนชุมชนโดยรอบ ซึ่งได้มีการบูรณาการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์ด้านผลกระทบต่างๆ เพื่อการจัดสร้างโครงการให้เหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุดขณะเดียวกัน หากโครงการสร้างศูนย์พังพิงสัตว์แล้วเสร็จ จะเกิดประโยชน์ต่างๆกับประชาชนในพื้นที่ โดยจะสามารถส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่ศึกษาดูงาน รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการจ้างแรงงาน ซึ่งจะต้องใช้บุคลากรในพื้นที่เข้าทำงานจำนวนมากอย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกเป็นพื้นที่นำร่อง พร้อมกับ จังหวัดนครราชสีมา อุดรธานี กรุงเทพมหานคร และนครศรีธรรมราช ซึ่งแต่ละจังหวัดข้อสรุปเรื่องสถานที่เรียบร้อยแล้ว จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องเร่งดำเนินการหาสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน ภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อจะได้เร่งเสนอของบประมาณ และทำแบบแปลนการก่อสร้างให้ทันตามกำหนดต่อไป

แท็ก คำค้นหา