ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จ.เชียงใหม่ เปิดโครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิ หวังพัฒนาสู่การเกษตรแบบปลอดภัย

  เมื่อ: วันอังคาร, สิงหาคม 8th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การเมือง, ข่าวประชาสัมพันธ์

S__6586370

รองพ่อเมืองเชียงใหม่โชว์ สาธิตการปักดำด้วยรถปักดำข้าว ในพิธีเปิดโครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิประเภทข้าวในอำเภอพร้าว ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตของการปลูกข้าวหอมมะลิแบบเดิม สู่การเกษตรแบบปลอดภัย

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 7 ส.ค. 60 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด โครงการสาธิตการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิประเภทข้าว อำเภอพร้าว โดยโครงการชลประทานเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้น ที่ บ้านสันทราย ม. 7 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อสาธิตการให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิ ช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำ เพิ่มคุณภาพและผลผลิตของข้าวหอมมะลิ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในการดำเนินการสู่พื้นที่รับผิดชอบเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบประเภทข้าวของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึง เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณผลผลิต และต้นทุนการผลิตของวิธีการปลูกข้าวหอมมะลิแบบดั้งเดิมกับวิธีการใหม่โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สาธิตการปักดำด้วยรถปักดำข้าว ในแปลงเกษตรของ นายสุพรรณ์ นาคเปราะ พื้นที่ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานที่ได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ “การนำร่องการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน” การปล่อยพันธุ์ปลา พันธุ์กบในแปลงสาธิต เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ด้านการเกษตรผสมผสานมาใช้ในเรื่องของการลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตามวิถีพอเพียงเมื่อโครงการฯ เสร็จสิ้นตามแผนการปฏิบัติช่วงเดือนตุลาคม จะก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย ทั้งช่วยในการบริหารจัดการน้ำของโครงการฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด เป็นข้อมูลทางเลือกให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในการเลือกวิธีการปลูกข้าวที่เหมาะสม และก่อให้เกิดการลดต้นทุนและการเพิ่มผลผลิต ตลอดจน เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการทำการเกษตรไปสู่การเกษตรแบบปลอดภัยต่อไป

แท็ก คำค้นหา