ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ติดตามวาระสำคัญ โครงการจัดตั้งสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในกลุ่ม

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน ติดตามวาระสำคัญ โครงการจัดตั้งสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 และโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในกลุ่ม

1503915333654 1503915333664 (1)

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและระดมแนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยที่ประชุมได้เสนอวาระของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 13 เรื่อง เพื่อนำเข้าประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี  ประกอบด้วย 1.โครงการจัดตั้งสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 2. การเร่งรัดระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ 3.โครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย 4.การขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าเพื่อการก่อสร้างเส้นทางถนนเชื่อมโยงไปยังจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5.การสำรวจภูมิประเทศร่วมกัน ระหว่างไทย-เมียนมา บริเวณจุดผ่อนปรนห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6.การขับเคลื่อนจังหวัดลำปางในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน 7.โครงการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1035

8.การขออนุมัติเช่าพื้นที่ราชพัสดุในเขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 9.การเร่งรัดย้ายเรือนจำกลางลำปาง 10.การเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 11.การพิจารณาก่อสร้างทางยกระดับ หรืออุโมงค์ข้ามแยกดอยติ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 12.การเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 จากตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เชื่อมถนนวงแหวนทางหลวงแผ่นดินสายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 13.การศึกษาและพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งสายอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เชื่อมอำเภอบ้านธิ อำเภอเมืองลำพูน บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 บริเวณตำบลศรีบัวเงิน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยโครงการสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ส่งเรืองไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้แจ้งกระทรวงคมนาคมพิจารณาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ หากการขยายตัวเต็มขีดความสามารถแล้ว เห็นควรพิจารณาก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  ขณะที่โครงการทางหลวงหมายเลข 1095 ตอนกิ่วหมา-แม่นะ โดยได้ส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้กรมทางหลวงพิจารณา โดยในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561 กรมทางหลวงได้เสนอแผนรองรับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงทางหลวง

โครงการทางหลวงหมายเลข 105 ตอนแม่เงา-แม่สะเรียง ทางกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้กรมทางหลวงพิจารณา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมทางหลวงได้เสนอแผนขอรับจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคม 2560  ส่วนโครงการยกสะพานยกระดับข้ามแยกจุดตัด (ดอยติ) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กระทรวงมหาดไทยได้ขอให้กรมทางหลวงพิจารณา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมทางหลวงได้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อก่อสร้างเป็นสะพานข้ามทางรถไฟและทางแยกรวมกันบนทางหลวง ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา และเสนอเป็นวาระในการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

มติในที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้ขอให้หน่วยงานพิจารณาโครงการ โดยการนำเสนอต้องมีการศึกษาโครงการตามลำดับขั้นตอนโดยละเอียด ต้องเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ จะมีการฝึกอบรมการจัดทำยุทธศาสตร์และการเขียนโครงการที่มีคุณภาพ ซึ่งจะจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ที่โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการ ภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูนเข้าร่วมฝึกอบรม

แท็ก คำค้นหา