ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ปภ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร อปท.ภาคเหนือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  เมื่อ: วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 20th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

ปภ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร อปท.ภาคเหนือ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นย้ำให้ซักซ้อมเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดภัยพิบัติ

IMG_3398 IMG_4750 IMG_4753 IMG_4756
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายในหัวข้อ “การเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนทุกระดับ” เพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความเข้าใจในการบริหารจัดการสาธารณภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 และการพัฒนางานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้ เกิดจากการที่พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตท้องถิ่นของตน พร้อมกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 อีกทั้ง ยังให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการป้องกัน ลดผลกระทบเตรียมความพร้อม และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงมีแนวคิดการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม มาเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการสาธารณภัยเชิงรุกอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หน่วยงานต้องมีแผนในการปฏิบัติงาน ฝึกซ้อมการช่วยเหลือผู้อื่นและดูแลตนเองอย่างถูกต้องเพื่อรักษาชีวิต และป้องกันในความปลอดภัยของตนเองที่จะเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม ป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นและทุ่มเทเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

แท็ก คำค้นหา