ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผลการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผลการดำเนินงานโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุน 10 บาท) โดยเชิญชวนหน่วยงานที่สนใจจะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะเร่งแจกจ่ายเงินให้เสร็จสิ้นภายใน เม.ย.นี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอสู่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ตามแนวทาง “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน”
IMG_4460
น.ส.เปรมกมล ธีโรภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ/กองทุน 10 บาท) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยขอรับบริจาคจากคนเชียงใหม่และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 – 31 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งยอดรวมผู้ที่ร่วมบริจาคทั้งสิ้น 126,760 ราย จำนวนเงินที่ได้รับ 2,653,130.81 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) กำหนดจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ 9 ประเภท คือ1)ทุนการศึกษาแก่ผู้ขาดแคน 2)ทุนประกอบอาชีพระหว่างเรียนและหลังจากจบการศึกษา 3)สนับสนุนสื่ออุปกรณ์การเรียน 4)สนับสนุนเครือข่ายการศึกษาอำเภอ 5)เชิดชูเกียรติครูผู้บริหารบุคคลที่มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นเลิศ 6)สนับสนุนหมู่บ้านชุมชนที่ร่วมดูแลเด็กเยาวชน 7)สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้สถานประกอบการที่สนับสนุนการศึกษา 8)การวิจัยและการพัฒนา 9)การบริหารขับเคลื่อนการศึกษาเชียงใหม่การดำเนินการเงิน โดยกำหนดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายนนี้
สำหรับ ผู้ที่จะขอรับเกณฑ์การจ่ายเงินตามวัตถุประสงค์กองทุนเก้าประเภท และคำขอรับการสนับสนุนกองทุน สามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทร.053-998999 ต่อ 503 – 517 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 1 มีนาคม 2561 หรือ ดาวน์โหลดwww.edu.chiangmaipao@go.th , E-mail edu.chiangmai@gmail.com หรือ Facebook ภาคีเชียงใหม่ เพื่อการปฏิรูปการศึกษา โดยขอเชิญชวนให้หน่วยงาน องค์กร และชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ร่วมบริจาค ร่วมแบ่งปัน และขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสู่ชาวเชียงใหม่อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาเชียงใหม่ ให้เป็นไปตามแนวทาง “คนเชียงใหม่ไม่ทิ้งกัน”

แท็ก คำค้นหา