ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับหนังสือคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือจากชาวบ้านอำเภอดอยหล่อที่มารวมตัวกันกว่า ๑,๕๐๐ คน

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 11th, 2015, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง

85488 85496 85550

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับหนังสือคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือจากชาวบ้านอำเภอดอยหล่อที่มารวมตัวกันกว่า ๑,๕๐๐ คน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รับหนังสือคัดค้านการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือจากชาวบ้านอำเภอดอยหล่อที่มารวมตัวกันกว่า ๑,๕๐๐ คน พร้อมชี้แจงเป็นขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่เท่านั้น หากมีการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ ก็จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ พร้อมจะนำหนังสือคัดค้านดังกล่าวนำส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับสูงต่อไป

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ เพื่อรับหนังสือจากนายสุทิน สุรินต๊ะ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดอยหล่อ ตัวแทนประชาชนในอำเภอดอยหล่อกว่า ๑,๕๐๐ คน เพื่อคัดค้านการสร้างนิคมอุสาหกรรมฮาลาลภาคเหนือ บนพื้นที่ของกรมธนารักษ์จำนวน ๘๐๐ ไร่ ในเขตตำบลดอยหล่อ เนื่องจากชาวบ้านในอำเภอดอยหล่อมีความกังวลในเรื่องของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าว ชาวบ้านในพื้นที่ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งยังมีการดำเนินการเปลี่ยนพื้นที่การใช้ประโยขน์ที่ดินจากเขตพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเกรงว่าจะกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นเดิม เนื่องจากว่า ชาวดอยหล่อส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งต้องใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร หากมีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวจะทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มขึ้น เกรงว่าจะไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรได้ นอกจากนี้ พื้นที่ที่จะใช้ในการดำเนินการดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรได้เป็นอย่างดี และทางกรมชลประทานมีโครงการจะสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรเร็วๆ นี้ จึงไม่เหมาะที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวมาใช้เป็นนิคมอุตสาหกรรม อันจะทำให้ผิดจากวัตถุประสงค์ของการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงแก่ชาวบ้านที่มีรวมตัวกันว่า ขณะนี้ เป็นขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมและสำรวจพื้นที่และดำเนินการเปลี่ยนแปลงผังเมืองให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามโครงการเท่านั้น เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการสร้างงานและจะเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลในอนาคตได้ จะทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือสูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจฮาลาลมีผู้บริโภคประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านคนทั่วโลก อันจะเป็นการเปิดตลาดใหม่ด้านธุรกิจฮาลาลได้เป็นอย่างดี และขณะนี้ยังไม่มีการตกลงใช้พื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งหากการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ก็จะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ และจะนำหนังสือคัดค้านดังกล่าวนำส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับสูงต่อไป

แท็ก คำค้นหา