ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุม VDO Conference มอบนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 7th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การเมือง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ประชุม VDO Conference มอบนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ให้หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอแต่ละอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

วันที่ 7 มิ.ย. 2560 เวลา 17.00 น. ที่ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และนายอำเภอแต่ละอำเภอ เข้าร่วมผ่านการ VDO Conference ซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายเพื่อให้ทางจังหวัดมาดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลให้แต่ละพื้นที่ได้รับทราบนโยบายอย่างทั่วถึง โดยให้มีการบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับต่างๆ ตั้งแต่แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน โดยขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคม เพื่อนำพาประเทศชาติก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้ง กระตุ้นและบูรณาการหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ให้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. และใช้กลไกท้องถิ่น คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท. เป็นผู้ขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยสำหรับ ในเรื่องการเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 878 แห่ง ได้ขอให้จังหวัดกำกับดูแลการดำเนินการด้วยตนเองเพื่อให้เป็นไปตามราชประเพณีและสมพระเกียรติ โดยยึดกรอบการทำงานตามแนวทางที่คณะกรรมการส่วนกลางกำหนด รวมทั้งขอให้จังหวัดเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้ามีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัย โดยร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ และร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้ที่มีสีเหลือง ซึ่งเป็นดอกไม้สีประจำวันพระราชสมภพ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีด้วย

สำหรับการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพิธีในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ขอให้ดูแลพี่น้องประชาชนเสมือนหนึ่งเป็นแขกของราชการซึ่งทางราชการเป็นเจ้าภาพ โดยในการเตรียมจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 ให้ทุกจังหวัดจัดพิธีการทางศาสนาพร้อมกันทั่วประเทศ และจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากประชาชนทุกภาคส่วน นอกจากนี้ เรื่องที่เน้นย้ำที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง คือ การทำความเข้าใจกรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด ด้วยการกล่อมเกลาคนให้เป็นคนดีตั้งแต่ระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ทั้งการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน และใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยบูรณาการขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ให้ดำเนินการสอดคล้องกันตลอดจนให้ความสำคัญกับนโยบายและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย 1) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ 2) การรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ใช้กลไกคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ รวมทั้งจัดทำแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมในการดำเนินการและสั่งการ 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อาศัยกลไกประชารัฐระดับพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 4) การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ และการทำประมงผิดกฎหมาย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเอาใจใส่โดยถือเป็นวาระสำคัญที่จังหวัดจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 5) การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเอาใจใส่เร่งรัดตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยความรวดเร็ว 6) ในเรื่องของการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 7) การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายประชารัฐ เน้นย้ำการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP ให้ได้มาตรฐาน 8) การสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 9) การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขอให้กำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอย่างเป็นระบบ 10) การบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ขอให้เร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเก็บเล็ก และการจัดตั้งชุมชนคนริมน้ำในพื้นที่ต่างๆ 11) การจัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ซึ่งขณะนี้มีผังนโยบาย ผังเมืองรวม ผังปฏิบัติ และมีกลไกที่จะทำให้การปรับปรุงผังเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ 12) การเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ ต้องมีความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 13) การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทอย่างเข้มงวด 14) การดำเนินโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เน้นความโปร่งใส คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 15) การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน (ถนนในหมู่บ้าน/ท้องถิ่น) ขอให้แต่ละอำเภอใช้กลไกที่เกี่ยวข้องดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้สามารถใช้การได้อย่างรวดเร็ว

ภาพในบรรทัด 2ภาพในบรรทัด 4ภาพในบรรทัด 3ภาพในบรรทัด 1

แท็ก คำค้นหา