ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ตั้งเป้าพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” ยึดแนวทางปฏิบัติต่อยอดจากยุทธศาสตร์เดิม มีเป้าหมายให้ชาวเชียงใหม่อยู่กันอย่างมีความสุข

วันนี้ (5 ต.ค. 64) ที่ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ถึงแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากนี้ไปจะตั้งเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” โดยจะส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การเกษตร การพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความปลอดภัย ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้ทุกส่วนราชการต่อยอดการทำงานในการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ โดยสานต่อและยึดแนวทางปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลเป็นหลัก ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการต่างๆ โดยเน้นการทำงานแบบบูรณาการของส่วนราชการทุกส่วนทั้งด้านคน งาน งบ ระบบ และตั้งเป้าหมายให้คนชาวเชียงใหม่อยู่อาศัยกันอย่างมีความสุข

ทั้งนี้ จากนี้ไปจะต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มักจะประสบกับอุทกภัย หรือน้ำป่าไหลหลากเป็นประจำ โดยจะเน้นการสร้างเครือข่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีในทุกหมู่บ้าน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้ได้อย่างทันท่วงที และสามารถแจ้งเตือนประชาชนก่อนที่ภัยจะมาถึง ทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก ส่วนการพัฒนาคลองแม่ข่า ซึ่งเป็น 1 ในชัยมงคล 7 ประการของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นคลองที่รับน้ำหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จะต้องได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น โดยจะมีการวางแนวทางพัฒนาในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมในเร็วๆ นี้

ส่วนในด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สิ่งที่จะให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือ เรื่องของคุณภาพอากาศ การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยเน้นการทำงานเชิงรุก และบูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมไปถึงการสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า การสร้างฝาย ปลูกป่า เป็นต้น โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ จะมีการ Kick off เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตระหนักถึงปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

สำหรับเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง นั่นก็คือ การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะเน้นการทำงานเชื่อมโยงภายใต้กลไกในระดับจังหวัด อำเภอ ชุมชน และหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และมีการบริหารจัดการวัคซีนที่ดีภายใต้การบริหารของของคณะกรรมการฯ เพื่อให้เกิดการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งการขับเคลื่อน “พื้นที่สีฟ้า” คือ ความเข้มแข็งของพื้นที่ และการจัดการอย่างเป็นระบบ แม้จะมีการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่นั้นๆ และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เบาบางลง ก็จะสานต่อ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ ซึ่งขณะนี้จังหวัดอยู่ระหว่างการดำเนินการ คือ Charming Chiang Mai ส่งเสริมให้มีการเปิดเมือง เพื่อรับนักท่องเที่ยว อันจะสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในเชียงใหม่ ซึ่งรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว ดังนั้นจะต้องการเร่งดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด้านการท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องชาวเชียงใหม่ในระยะยาวต่อไป

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#CharmingChiangMai#Kickoff#PM2.5 #พื้นที่สีฟ้า#นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง#โควิด19#ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่#เชียงใหม่#ChiangMai#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา