ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รมช.กษ. ลงพื้นที่ลำปาง ติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือเรื่องที่ทำกินและการบริหารจัดการน้ำ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ จ.ลำปาง ตรวจติดตามการดำเนินงานเร่งรัดแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน และการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร ของกลุ่มเกษตรกรในเขตท้องที่ อ.เกาะคา

ร.อ.ธรรมนัส  พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายธนสาร  ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ และคณะ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของเกษตรกรชาวบ้านในเขตท้องที่อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างฝายบ้านนาแก้ว-นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ หลังชาวบ้านในชุมชนพื้นที่ได้มีการยื่นเรื่องร้องขอความช่วยเหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการพิจารณาก่อสร้างฝาย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งเกษตรกรชาวบ้านในชุมชนพื้นที่กว่า 5 หมู่บ้าน ในเขต 2 ตำบล ทั้งตำบลนาแส่ง และตำบลนาแก้ว ต้องประสบกับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี

ในการนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ร่วมพบปะกับพี่น้องเกษตรกรและชาวบ้านตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำในเขตท้องที่ ที่โรงเรียนบ้านจอมปิง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวว่า สำหรับโครงการก่อสร้างฝายบ้านนาแก้ว-นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ที่ชาวบ้านได้ร้องขอให้มีการดำเนินการก่อสร้างแต่ได้ยืดเยื้อมานานกว่า 10 ปี ขณะนี้แผนการดำเนินงานโครงการ ทางรัฐมนตรีฯ ได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้นำเข้าสู่แผนการบริหารจัดการน้ำแห่งชาติแล้ว เพื่อจะเร่งรัดให้มีการเริ่มต้นโครงการลงมือก่อสร้างฝายภายในปี 2563-2564 นี้ จากแต่เดิมที่มีแผนกำหนดจะเริ่มดำเนินการในปี 2567 โดยคาดว่าจะใช้งบในการดำเนินการก่อสร้างประมาณ 90 ล้านบาท และสำหรับในส่วนเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ติดตามและรับทราบรายงานข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง โดยพบว่าจังหวัดลำปางมีพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินรวมทั้งหมดประมาณ 284,055 ไร่ มีการรังวัดออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรไปแล้วกว่า 39,200 ราย เฉพาะในเขตท้องที่ตำบลนาแก้ว มีพื้นที่ดำเนินการในเขตปฏิรูปที่ดินรวมประมาณ 6,000 ไร่ ขณะนี้มีการสำรวจรังวัดที่ดินแล้วเสร็จไปกว่า 3,000 ไร่ คงเหลือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ 1,000 กว่าไร่ ล่าสุดได้มีการออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรในเขตท้องที่ตำบลนาแก้ว จำนวน 16 ราย รวม 20 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ 81 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา ซึ่งในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรทั้ง 16 ราย

พร้อมมอบโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราว สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้กับตัวแทนชุมชนหมู่บ้านใน 2 พื้นที่ ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่ไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา และชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งทั้ง 2 โครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง งบประมาณ 101,800 บาท และมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19” วงเงิน 960,000 บาท สำหรับให้เกษตรกรได้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ตลอดจนได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างฝายบ้านนาแก้ว-นาแส่ง พร้อมระบบส่งน้ำ ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างเป็นฝายชนิดคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่ กั้นลำน้ำแม่วัง ขนาดความยาว 147.5 เมตร สูง 3.5 เมตร ตัวฝายสามารถที่จะระบายน้ำให้ไหลผ่านได้สูงสุด 675 ลบ.ม./วินาที โดยหากการก่อสร้างฝายดังกล่าวแล้วเสร็จจะมีประชาชนในเขตท้องที่ 2 ตำบล ได้รับประโยชน์จากโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรมากกว่า 1,300 ไร่ 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต

บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำ

มาแหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

แท็ก คำค้นหา