ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัดฯ – แม่กวงฯ

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22nd, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

รองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแม่งัดฯ – แม่กวงฯ

มั่นใจสร้างความมั่นคงด้านน้ำเชียงใหม่-ลำพูน

239572

239573

รองนายกฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะเร่งให้แล้วเสร็จตามแผนงานภายในปี 64 มั่นใจจะช่วยสร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ได้อย่างยั่งยืน

           เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีการเจาะอุโมงค์ส่งน้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทย ดำเนินงานโดยกรมชลประทาน ที่พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงระหว่างลุ่มน้ำแม่แตง-แม่งัด-แม่กวง ซึ่งเป็นสาขาของลุ่มน้ำปิง เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสร้างความมั่นคงในเรื่องน้ำให้กับพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำปิงในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีเสถียรภาพยั่งยืน

           สำหรับ ความคืบหน้าการดำเนินงานของกรมชลประทาน ขณะนี้ได้เร่งดำเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จตามแผนงานภายในปี 2564 ซึ่งจะมีการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำช่วงอ่างเก็บน้ำแม่งัดฯ-อ่างเก็บน้ำแม่กวงฯ และอาคารประกอบระยะทาง 22.975 กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถขุดได้ระยะทาง 4,713 เมตร คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 27 ส่วนในช่วงที่ 2 เป็นการขุดเจาะอุโมงค์ส่งน้ำช่วงลำน้ำแม่แตง-อ่างเก็บน้ำแม่งัดฯ และอาคารประกอบ ระยะทาง 25.624 กิโลเมตร ปัจจุบันสามารถขุดได้ระยะทาง 647 เมตร คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ10

ทั้งนี้ เมื่อโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธาราแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ำของพื้นที่ชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จำนวน 175,000 ไร่ และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จำนวน 14,550 ไร่ และยังช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จากปีละ 13.31 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตร ตลอดจน ยังจะเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการน้ำในลุ่มน้ำปิงตอนบน นอกจากนี้ กรมชลประทานจะนำระบบโทรมาตรและระบบเตือนภัยน้ำท่วมมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงสามารถเตือนภัยจากน้ำหลากที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้อีกด้วย

239575 239576

แท็ก คำค้นหา