ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย แก่เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนโครงการจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย แก่เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

写真② 贈呈セレモニー 写真③ リボンカット ドークカムタイ郡長と

พิธีส่งมอบรถบรรทุกขยะของ “โครงการจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายให้กับเทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ [Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects Scheme (จีจีพี) ] ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โดยมี นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบและ ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลหนองหล่มเป็นผู้รับมอบ

写真① ノーンロム市行政機構 集合写真

写真⑤ 式典内で行われた各団体への生ゴミリサイクル用ゴミ箱の贈呈

รถบรรทุกขยะมูลฝอยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของเทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา มีสภาพที่เก่าและทรุดโทรม ทำให้การจัดเก็บและขนถ่ายขยะไปยังสถานที่กำจัดนั้นไม่ทันต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ต้องประสบกับมลภาวะด้านสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย และสุขภาพ เช่นกลิ่นเหม็นจากขยะที่เน่าเสีย และปัญหาแมลงต่างๆ

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางรัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 1คัน (ความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร)  ให้กับเทศบาลตำบลหนองหล่ม เป็นมูลค่า 2,310,000 บาท  บาท  รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลหนองหล่ม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้อยู่ท่ามกลางสถาพแวดล้อมที่มีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการสร้างความมั่นคงของมนุษย์ให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี) ต่อไป

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  • สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
  • โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)
  • โทรศัพท์: 053-203-367  โทรสาร: 053-203-373   Email : ggp@tm.mofa.go.jp

แท็ก คำค้นหา