ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน พร้อมเสริมศักยภาพแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน พร้อมเสริมศักยภาพแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
IMG_0313 IMG_0318

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบาย (11+4+6) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนปรับการทำงานสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ โดยได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเพื่อการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา (OSS)สถานการณ์แรงงานต่างด้าวจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง และอำเภอไชยปราการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงเน้นย้ำให้ทางกระทรวงแรงงานบริการถึงความรวดเร็ว ในการให้บริการแก่แรงงานพม่าที่เข้ามาใช้บริการซึ่งจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ วันที่ 15 ก.ย. – 21 ม.ค. 61 ทางการเมียนมาสามารถดำเนินการตรวจสัญชาติเฉลี่ยประมาณวันละ 1,000 คน ที่ผ่านมา มีผู้มารับบริการในศูนย์วันละ 600 คน ใช้เวลาเฉลี่ยคนละ 2.30 ชม.จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ไปตรวจติดตามการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมและต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาบุคลากรฝึก ส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ พัฒนาหลักสูตรการฝึกในสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพ จากผลการดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559-2561 สามารถพัฒนาทีพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ โดยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน และการฝึกอาชีพเสริม รวมทั้งสิ้น 3,389 คน

แท็ก คำค้นหา