ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลำพูนร่วมประกาศเจตนา คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

วันนี้ (9 ธันวาคม 2563) ที่ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มีการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ประเทศไทย 9 ธันวาคม 2563 ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวแสดงเจตจำนง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส โดยมีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม.นางสาวตรีพร ชาติแสนปิง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็นการร่วมประกาศจุดยืน ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งยังร่วมสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ให้กับจังหวัดลําพูน สอดรับเจตจํานงของรัฐบาล ที่ให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกําหนดเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต ปลูกจิตสํานึกให้แก่ ข้าราชการ.จากผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลําพูนมีผลการประเมิน 87.46 คะแนน อยู่ในระดับ A ซึ่งผลการประเมิน ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในภาพรวมของจังหวัด.

ที่มา/ภาพ ธนากร ลังกาพินธุ์ สวท.ลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล#คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต#ZeroTolerance#ลำพูน#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา