ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลำพูน หารือตั้งรับฝุ่น PM 2.5 พร้อมกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมเข้าแก้ไข

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

วันนี้ (13 ธันวาคม 2563) ที่ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน ได้มีการร่วมหารือแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมด้วยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เนื่องจากในระยะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้มีอากาศที่แห้ง และเริ่มมีฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สุขอนามัยของประชาชน และคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางจังหวัดจึงลำพูนจึงได้ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเพื่อหยุดการเผา และควบคุมไม่ให้ค่าฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทางจังหวัดลำพูน ได้มีคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูนที่ 2501 /2563 ในเรื่องของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง อาทิ มาตรการควบคุมและลดมลพิษด้านการคมนาคมและขนส่ง การตรวจควันดำ การดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการตรวจควันดำ หรือมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะ ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หากพบเห็นสามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5352 5548 และตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน หมายเลขสายด่วน 191

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ดำเนินมาตรการควบคุม และลดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน แจ้งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ งดกิจกรรมที่ต้องมีการเผาไหม้และการระบายอากาศเสียออกจากโรงงาน และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง รวมถึงรณรงค์และสร้างแรงจูงใจ ให้ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ทางจังหวัดยังได้กำหนดมาตรการควบคุมการก่อสร้าง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการควบคุมผู้ประกอบการก่อสร้างดำเนินการป้องกันปัญหาฝุ่นละอองที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง เช่น การหาอุปกรณ์ป้องกันการฟุ้งกระจาย การจัดให้มีบ่อล้างล้อรถขนดินทราย และการจัดให้มีการฉีดละอองน้ำในบริเวณที่มีก่อสร้างเป็นประจำทุกวัน รวมถึงรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อส่งเสริมการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป.

ที่มา/ภาพ ธนากร ลังกาพินธุ์ สวท.ลำพูน

ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ที่ website : www.phaknuadaily.com

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ Email:phaknua56@gmail.com

#ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก#PM2.5 #ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน#กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน#CSR#สำนักข่าวภาคเหนือ

แท็ก คำค้นหา