ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่เกินมาตรฐาน ขอความร่วมมือห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

สถานการณ์หมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่เกินมาตรฐาน โดยขอความร่วมมือห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561 พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

IMG_4358
นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ในสภาวะปกติ ซึ่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่า pm10 จังหวัดเชียงใหม่ไม่มีค่าเกินมาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางและสำหรับเดือนกุมภาพันธ์ ค่าpm10 สูงสุดอยู่ที่ 103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง และในขณะนี้เชียงใหม่เร่งแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดช่วงเวลาห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่อ “51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” (1 มีนาคม – 20 เมษายน 2561) มีการลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยการทำแนวกันไฟในทุกพื้นที่ มีการจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีการชิงเผา โดยดำเนินการในจุดเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ไปแล้ว 89,050 ไร่ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ สู่ชุมชนหมู่บ้านมากกว่า 1,400 ครั้ง โดยเฉพาะแผนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ ในเรื่องของการป้องกัน รับมือ และควบคุมไฟอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน ได้เน้นการลาดตระเวน โดยมีการจัดชุดลาดตระเวนของหน่วยเสือไฟร่วมกับชุมชน จัดชุดปฏิบัติการเข้าดับไฟทันทีในเวลาอันรวดเร็วหากมีเหตุเผาในพื้นที่ ตลอดจน ได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดจะทำการเผาหลังวันที่ 20 เมษายน 2561 ต้องขออนุญาตจากนายอำเภอก่อนดำเนินการทุกครั้งเพื่อควบคุมการเผาโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาด ในช่วงเวลา 51 วัน หากฝ่าฝืนจะดำเนินการลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่วนผู้ชี้เบาะแสการเผาเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดจะมีรางวัลนำจับรายละ 5,000 บาท โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่ศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2236 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 191 ตลอด 24 ชั่วโมง

แท็ก คำค้นหา