ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สนช.จัดสัมมนาเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา

  เมื่อ: วันจันทร์, กันยายน 10th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การศึกษา, การเมือง

1536573329382 1536573333874

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2561 พร้อมกล่าวให้โอวาทและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เยาวชนกับการเรียนรู้ประชาธิปไตย” ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดขึ้นให้แก่นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผ่านกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) และโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบเยาวชน จำนวนทั้งสิ้น 269 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเน้นการพัฒนาเสริมสร้างทักษะในการนำไปขยายผลในระดับเยาวชนเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) ซึ่งมีการประกาศใช้แล้ว โดยมี นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมในพิธีเปิด

1536573339785 1536573321852
กิจกรรมครั้งนี้ยังได้ให้กลุ่มเป้าหมายได้อภิปรายถึงประเด็นปัญหาของเยาวชนในด้านต่าง ๆ จำนวน 11 ประเด็น ได้แก่ E-sport เป็นกีฬาหรือแค่เกม ความเท่าเทียมกันทางเพศ ความเหมาะสมในการแต่งกายของเยาวชน ภาระงานของครูกับประสิทธิภาพการเรียนการสอน กัญชาในสังคมไทยควรเป็นสมุนไพรหรือสิ่งเสพติด การให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนวงโยธวาทิต การจัดทำ Free Visa ความเหมาะสมของการมีตู้ถุงยางอนามัยในสถานศึกษา การรับสินบนของเจ้าพนักงาน และเป้าหมายการศึกษาของนักเรียนไทยควรเป็นอย่างไร

1536573316155 1536573308363
ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวปิดการสัมมนา พร้อมทั้งได้ร่วมกับ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ ได้มีการมอบรางวัล ได้แก่ ให้แก่โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งชนะเลิศการประกวดการจัดกิจกรรม “ประชาธิปไตยในโรงเรียน” จากสถาบันการศึกษาที่เสนอผลงานเข้าประกวด จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียนสิงห์บุรี โรงเรียนศรียาภัย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

แท็ก คำค้นหา