ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สว.ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ติดตามเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 5th, 2023, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง

สว.ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนของประชาชน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.10 นาฬิกา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ คณะสมาชิกวุฒิสภาในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนล่าง) นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วย นางสาวธิดานันท์ สุขมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคเหนือ สำนักนายกรัฐมนตรี และนายกองตรี ฉัตรชัย วงศ์ปริยากร นายอำเภอไพศาลี ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับตัวแทนประชาชนจากอำเภอไพศาลี อำเภอท่าตะโก อำเภอหนองบัว อำเภอตากฟ้า และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย 1.ประเด็นเรื่องภัยแล้งและอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอไพศาลีไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เพราะไม่มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน และเมื่อถึงฤดูน้ำหลากไม่มีพื้นที่รองรับกักเก็บจึงทำให้เวลาน้ำมามากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย 2.ประเด็นด้านไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน โดยประชาชนในพื้นที่ต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่สามารถนำไปทำธุระกรรมทางการเงินและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ 3.ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อำเภอไพศาลีมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่มีลักษณะตื้นเขิน ขอให้รัฐดำเนินการขุดลอก

และขอให้ขยายถนนสาย 225 เป็น 4 ช่องทางจราจร เนื่องจากมีจำนวนประชาชนใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก 4.ประเด็นการขาดแคลนน้ำ พื้นที่อำเภอตากฟ้าเป็นแหล่งผลิตพืชไร่ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ แต่ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างสูงไม่มีแม่น้ำสายหลักไหลผ่าน ในพื้นที่มีเพียงคลองเล็ก ๆ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติตามตำบลต่าง ๆ และเมื่อถึงฤดูฝนน้ำทั้งหมดจะไหลไปลงที่อำเภอตาคลี ส่วนพื้นที่อำเภอตากฟ้าต้องใช้ระบบน้ำบาดาลและสระน้ำที่มีในพื้นที่เป็นหลัก โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนั้นครอบคลุมพื้นที่ 7 ตำบล 76 หมู่บ้าน

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจและรับเรื่องไปดำเนินการพร้อมจะประสานกับผู้ให้ข้อมูลต่อไป และตัวแทนประชาชนที่เข้าร่วมครั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ดำเนินการและประสานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประชาชนตั้งแต่มีโครงการ สว.พบประชาชน

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจะนำไปพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

แท็ก คำค้นหา