ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่เตรียมจัดรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต “เชียงใหม่ไม่โกง” วันที่ 4 – 5 ก.ย.60 นี้

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 17th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้, สังคม

ภาคีเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัด รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ไม่โกง” วันที่ 4 – 5 ก.ย.60 นี้ หวังดึงทุกภาคส่วนเป็นพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน เป็นกลไกตรวจสอบและแจ้งเบาะแส แก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่

นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ไม่โกง” เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาการทุจริตในพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการตระหนักถึงความผิดของการทุจริต นำไปสู่การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยดึงทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วมในการบูรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกในการดำรงชีวิตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอันจะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการยุติธรรมภาพในบรรทัด 1ภาพในบรรทัด 3ภาพในบรรทัด 2

จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยได้รับคะแนนลดลง ลำดับของการจัดอันดับจาก 76 ลงไปที่ 101 เนื่องจากภาพรวมการทุจริต คอรัปชั่น ยังเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย สาเหตุที่สถิติการทุจริตเพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเครือข่ายภาคประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสนใจในการแจ้งร้องเรียน เริ่มมีประชาชนสนใจและแจ้งเบาะแสมากขึ้น บ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญ ในการสอดส่องดูแล และกระตุ้นให้ร่วมกันตรวจสอบงบประมาณของรัฐได้ดียิ่งขึ้นเป็นผลดีกับทั้งประเทศสำหรับ กิจกรรมการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายนนี้ ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรมใน 2 วัน โดยวันที่ 4 กันยายน จัดที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตภาครัฐ และภาคีเครือข่าย เพื่อมอบนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและปราบปราบปัญหาทุจริตกิจกรรมที่ 2 วันที่ 5 กันยายน จะมีการเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย พร้อมกับการเปิดกิจกรรมที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในเวลา 09.00 น. โดยจะเริ่มเดินขบวนจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยังโรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อเข้าร่วมการเสวนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตแนวคิด “เชียงใหม่ไม่โกง” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการภาครัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเครือข่าย จำนวนกว่า 500 คน

แท็ก คำค้นหา