ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 5th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยดึงทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินงานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

S__34816125 519746
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในระดับพื้นที่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด , รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัด (กอ.รมน.) , หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ , ปลัดจังหวัด , พัฒนาการจังหวัด เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจะเดินทางไปประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามข้อสั่งการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) รวมทั้ง ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนในระดับจังหวัดและอำเภอ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เตรียมการคัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก.) จังหวัดละ 6 คน ประกอบด้วย วิทยากรระดับจังหวัด (ฝ่ายทหาร) 1 คน และวิทยากรระดับจังหวัด 5 คน ที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน และกรอบการดำเนินงานสำคัญทั้งหมด 9 เรื่อง ได้แก่ 1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2) คนไทยไม่ทิ้งกัน 3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4) วิถีไทยวิถีพอเพียง 5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ และกฎหมาย 6) รู้กลไกการบริหารราชการ 7) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งหลังจากประชุมรับมอบนโยบายมาแล้ว ให้จังหวัดเตรียมประชุมถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการขับเคลื่อน และชุมความรู้ แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล ระหว่างวันที่ 12 – 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดยสามารถจัดประชุมหลายครั้งได้ ขึ้นอยู่กับผู้เข้าร่วมประชุม ประสิทธิภาพในการรับฟังและถ่ายทอด อาจจะแยกไปจัดประชุมในอำเภอหลักในแต่ละโซน แต่ขอให้อยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะได้มีการบูรณาข้าราชการ หน่วยงานความมั่นคง ปราชญ์ชาวบ้าน และจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อนทุกระดับตามแนวทางประชารัฐ นำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ต่อไป

แท็ก คำค้นหา