ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขภัยหนาว โดยบูรณาการทุกภาคส่วนขอสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 8th, 2017, หมวด AEC HIGHLIGHTS, Even, การเมือง, ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขภัยหนาว โดยบูรณาการทุกภาคส่วนขอสนับสนุนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึง
IMG_5913
นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากกรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่องการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2560 ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงมีประกาศให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยหนาวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น ที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยหนาว ระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยให้อำเภอทุกอำเภอเร่งสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และเน้นกลุ่มเปราะบาง อาทิ เช่น ผู้สูงอายุ , คนพิการและทุพพลภาพ , เด็กไร้ผู้อุปการะ , ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อนด้านดำรงชีพ ซึ่งคาดว่าจะได้รับข้อมูลผลการสำรวจฯ จากอำเภอและอปท.ในพื้นที่ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายนนี้

14188843891418884425l

ทั้งนี้ จากการสำรวจประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีความต้องการเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในปีที่ผ่านมา พบว่า มีผู้สูงอายุ 142,261 คน เด็ก 5,117 คน คนพิการ 24,253 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือมาก่อนช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่สูงในอำเภอฝาง อำเภออมก๋อย อำเภอแม่แจ่ม และโซนเหนือของจังหวัด และจังหวัดได้ช่วยเหลือแล้วรวมจำนวน 236,919 ชิ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายให้จัดหาเครื่องกันหนาวให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจน ได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องกันหนาวจากทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน บูรณาการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน เพื่อเตรียมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาจจะประสบภัยหนาวต่อไป

แท็ก คำค้นหา