ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการมองภาพกว้างอย่างเป็นองค์รวม

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 29th, 2018, หมวด AEC HIGHLIGHTS, การเมือง, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการมองภาพกว้างอย่างเป็นองค์รวม เพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน

509023

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการมองภาพกว้างอย่างเป็นองค์รวม (Helicopter View) และทักษะในการสร้างความร่วมมือของผู้นำภาครัฐในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) หลักสูตร “พัฒนาทักษะการมองภาพกว้าง และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ” ของบุคลากรภาครัฐระดับปฏิบัติการ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมฮอไรซันวิลเลจ แอนด์รีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีวิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อสามารถนำนโยบายไปต่อยอดในการปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด้วยการยกระดับการบูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนิน “โครงการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะและการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แก่บุคลากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับระดับกลางน้ำ คือ การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ให้เป็นผู้นำที่มีความเข้าใจเรื่องนโยบายสาธารณะและเข้าใจการบริหารกลุ่มจังหวัดเชิงบูรณาการ เพื่อที่จะนำไปสู่ปลายน้ำ ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาที่มีลักษณะซับซ้อน ไม่สามารถแก้ไขได้ง่าย เช่น หมอกควันไฟป่า , การขนส่งสาธารณะ หรือการบริหารเมืองโดยใช้ ICT เป็นต้น ซึ่งเป็นปัญหาทีได้ประสบและตระหนักถึงความจำเป็นที่จำต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยใช้ความรู้เป็นฐานและมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันจากทุกภาคส่วน

แท็ก คำค้นหา