ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เชียงใหม่ Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันแรก ลงพื้นที่รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในระดับตำบล

จังหวัดเชียงใหม่ Kick off โครงการไทยนิยม ยั่งยืน วันแรก โดยลงพื้นที่รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับตำบล เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนในพื้นที่

IMG_4500 IMG_4503

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นประธานมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน kick off พร้อมชี้แจงแนวทางการจัดเวทีครั้งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเมืองขอน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ รับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งทางรัฐบาลกำหนด Road Map ของแผนปฏิบัติงานโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2561 Kick off พร้อมกันตำบลละ 1 หมู่บ้าน โดยจะดำเนินการสอบถามความเป็นอยู่ , การประกอบอาชีพ , วิเคราะห์ปัญหาความเดือดร้อน , เยี่ยมเยียนรายครัวเรือน/รายบุคคล , ค้นหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อจัดทำโครงการเสนอตามกรอบพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ส่วนในครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 10 เมษายน 2561 เพื่อติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้ และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม สามารถรู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตย รู้กลไกบริหาร ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2561 ให้ติดตามขับเคลื่อนการพัฒนา แก้ไขปัญหา และสร้างการรับรู้ความคิด (Mind Set) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา “วิถีไทย วิถีพอเพียง” และครั้งที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 1 – 20 พฤษภาคม 2561 ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ไขปัญหา สร้างการรับรู้ปรับความคิด (Mind Set) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา รู้เท่าทันเทคโนโลยี ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดสำหรับ การลงการเข้าไปพบประชาชนในหมู่บ้านนั้น จะมีทีมงานเข้าไปร่วมกันทำงานในหมู่บ้าน จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย ทีมขับเคลื่อนประเทศ และทีมงานตามภารกิจ เน้นการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ซึ่งจะลงไปในพื้นที่และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับประชาชนและลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของทางราชการ ตลอดจน มุ่งเน้นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยกรอบการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการ 10 เรื่อง ได้แก่ 1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2) คนไทยไม่ทิ้งกัน 3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4) วิถีไทยวิถีพอเพียง 5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ และกฎหมาย 6) รู้กลไกการบริหารราชการ 7) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8) รู้เท่าทันเทคโนโลยี 9) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 10 ) งานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-112607 และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ 053-112647-8

แท็ก คำค้นหา