ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เปิดประชุมวิชาการ Forum on “Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable Future” พร้อมเปิดนิทรรศการและร่วมการเสวนา Green Growth เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดประชุมวิชาการ Forum on “Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable Future” พร้อมเปิดนิทรรศการและร่วมการเสวนา Green Growth เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป
IMG_0160 IMG_0166 IMG_0177 IMG_0188
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการ Forum on “Inclusive Green Growth: Investing for a Sustainable Future” โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติภายในงานฯ จากนั้นได้เปิดนิทรรศการและร่วมเสวนาเรื่อง Green Growth โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ พลังงานสีเขียว, การลงทุนในทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, แนวทางการดำเนินงานสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน, และการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต

ทั้งนี้ นายฮิเดอะกิ คิวาซากิ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชียประจำประเทศ เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะแคว้นยูนนานและเขตปกครองกว่างซี) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเซีย (Asian Development Bank: ADB) ทั้งด้านงบประมาณและวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุน รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมกันอย่างมีประสิทธิภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก 9 สาขาหน่วยงาน ได้แก่ คมนาคมขนส่ง โทรคมนาคม พลังงาน การค้า การลงทุน การเกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงครั้งแรกของประเทศไทย ในการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน เพื่อดำเนินงานดูแล อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการร่วมมือดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนส่งเสริมบทบาทผู้นำของประเทศไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

แท็ก คำค้นหา