ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

นิเทศศาสตร์ มร.ชม. จัดโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ 33 ปี นิเทศศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่

  เมื่อ: วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 26th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, กีฬา

 

โบว์ลิ่ง 33 ปี นิเทศศาสตร์_002 โบว์ลิ่ง 33 ปี นิเทศศาสตร์_003

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 33 ปี ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา  นำความรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมาบูรณาการในการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมไปปรับใช้ในอนาคตในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย บุญมี รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย              ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด มีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 50 ทีม รวมจำนวน 200 คน                  ณ ลาน Bully Bowl ชั้น 4 โซน C อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

โบว์ลิ่ง 33 ปี นิเทศศาสตร์_008 โบว์ลิ่ง 33 ปี นิเทศศาสตร์_009 โบว์ลิ่ง 33 ปี นิเทศศาสตร์_010

แท็ก คำค้นหา