ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

น่านจัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2565

  เมื่อ: วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 24th, 2022, หมวด การศึกษา, กีฬา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว นายกสมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่านทุกโรงเรียน ผู้ปกครองของนักเรียน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดน่าน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมฯ

การจัดการแข่งขันครั้งนี้ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกรีฑา พัฒนาทักษะการแข่งขันนำไปสู่การเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อไป รวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ และสังคม อีกทั้ง เป็นการพัฒนาทักษะทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น นักเรียนสามารถเล่นกรีฑาได้ถูกต้องตามกติกาการแข่งขัน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมความสามัคคี กลมเกลียวของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาในการแข่งขันครั้งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ การแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปี การศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้รับการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด ในการแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีกาศึกษา 2565 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 34 โรงเรียน

ที่มา : สวท.น่าน

#การแข่งขันกรีฑานักเรียน#สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน#น่าน#องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน#สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน#สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่า

แท็ก คำค้นหา