ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สพล.เชียงใหม่ เผยรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นปี ๕๙

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 17th, 2016, หมวด กีฬา

รูปพลศึกษา

สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เผยรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังสำเร็จการศึกษา
ดร.จารุวัฒน์  สัตยานุรักษ์  รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่สถาบันฯ ได้มอบหมายให้ศิษย์เก่าตั้งแต่ รุ่นที่ ๑ ถึงรุ่นที่ ๔๕ พิจารณาศิษย์เก่ารุ่นของตนเอง รุ่นละ ๒ คน เพื่อรับรางวัลประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙  ในงาน “พลศึกษาคืนถิ่น” ประเพณีปีใหม่เมือง พร้อมพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณหน้าอาคารมาร์ติน ในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ เสร็จพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์แล้วมีงานเลี้ยงสรรค์ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณโดยมี นายทินกร  นำบุญจิตต์  อดีตรองปัดกระทรวงการท่องเที่ยวละกีฬาเป็นประธาน      สำหรับรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น จากการพิจารณาส่งรายชื่อของศิษย์เก่าตั้งแต่เมื่อครั้ง ยังเป็นวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ จนถึงรุ่น ๔๕ ที่เปลี่ยนเป็นสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต เชียงใหม่ แต่ปรากฏส่งรายขื่อเพียง ๒๗ รุ่น บางรุ่นส่งคนเดียวมีดังต่อไปนี้คือ
รุ่นที่ ๑ นางจรวยพร  สมบูรณ์  รุ่นที่ ๒ ไม่ส่ง,  รุ่นที่ ๓, นายพีรพล นวพันธ์จิรา, นายประเสริฐ  สุขสวัสดิ์,  รุ่นที่ ๕ น.ส. ชาณิดา  มหาพรม,  ร.อ.กิตติภณ  วงศ์ราษฎร์,   รุ่นที่ ๗  นายวรพงษ์  ใจแสน,  นางปราภัทร  พากดวงใจ,  รุ่นที่ ๘ ร.ต.อ.ปฏิเวช  เตชะ, นางเพ็ญพรรณ  ยุวพัฒน์,   นายปรีชา  ทิพเวช
รุ่นที่ ๙  นายปรเมษฐ์  ภักดีคีรีไพรวัลย์, นายสมพงษ์  คูทิพย์,  รุ่นที่  ๑๐  นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบนนางอุไร  ทิพย์แก้ว,  รุ่นที่ ๑๑  น.ส.ประชิตร  ใจตรง,  นายณัฐวุฒิ  ทาอินต๊ะ  รุ่นที่ ๑๒  นายเสนอ  นิลคง,  นางสุดารัตน์  วัฒนกีบุตร,  รุ่นที่ ๑๓ นายจักกฤษณ์  ผาสุก, นางฐิตา  เสือทอง,  รุ่นที่ ๑๔  นายไกรสร  สิงหนาท,นางดวงรัศมิ์  พงษ์รัตนวงศ์,
รุ่นที่ ๑๕  น.ส.สมพิศ  ฮะยู้,  ด.ต.เจริญทรัพส์  เชื้ออะอาด,   รุ่นที่ ๑๖  นายมรกต  ทกวีกับทา,  น.ส.พัชริน  คำน้อย,   รุ่นที่ ๑๗  ไม่ส่ง  รุ่นที่ ๑๘  นางสุภาพ  ฉันทะธรรม,   รุ่นที่ ๑๙  นายสมบัติ  สมแก้ว,  นายบรรจง  เผ่าต๊ะ,  รุ่นที่ ๒๐  นางดวงมณี  คำป่าแลว,  รุ่นที่ ๒๑  นายสุพจน์  หมวกคำ, นายวิมล  แสนคำรัก, รุ่นที่ ๒๒  นายทะนงเกียรติ  อุตใหม่,  นายภัทราวุธ  พ้นภัย,
รุ่นที่ ๒๓ นายสุวินทร์  อุปนันท์,  นายณรงค์ศักดิ์  โกเสนตอ, รุ่นที่ ๒๔  นายยุทธนา  คำวัง,  นายรักเกียรติ อินทะรัตน์,  รุ่นที่ ๒๕  ไม่ส่ง   รุ่นที่ ๒๖   นายศุภัฎฎ์ไชย  เตียวสกุล,  นายสายัณห์   จันทาพูล,  รุ่นที่ ๒๗  ไม่ส่ง,  รุ่นที่ ๒๘  นายวัชรินทร์  ศรีวิชัย,  นายพิเชษฐ์  นาจา,  รุ่นที่ ๒๙  นาวจันทร์หอม  แสดงผล,  นายศราวุธ  หลุยจำวัน  รุ่นที่ ๓๐  ว่าที่ ร.ต.ยิ่ง  จันทะมะ,  นายวรวิทย์  สวนคำกอง,   รุ่นที่ ๓๑  ไม่ส่ง,    รุ่นที่ ๓๒  นายมารุต  คำเครือ,  นายเฉลิมพล  มาบาง,  รุ่นที่ ๓๓, ๓๔, รุ่นที่ ๓๕ ไม่ส่ง และรุ่นที่ ๓๖  ว่าที่ ร.ต.ณัฐกุล  แบ่งทิศ
 

แท็ก คำค้นหา