ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สาธารณสุข ชม.และ รพ.นครพิงค์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

  เมื่อ: วันเสาร์, เมษายน 11th, 2015, หมวด กีฬา

รองชนะเปิดพิธี

สาธารณสุข ชม.และ รพ.นครพิงค์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
          ที่ห้องประชุมชัชวาลย์ศิรินิรันดร์ โรงพยาบาลนครพิงค์  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ก็มีพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕  รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  โดยมี นายชนะ  แพ่งพิบูลย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานตัดริบบิ้น  พร้อมกันกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานสาธารณสุข ทั่วประเทศ
นายไพศาล ธัญญาวินิจกุล  สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า  โครงการนี้เป็นโครงการเฝ้าระวังพัฒนาการล่าช้าในเด็ก ๐-๕ ปี ในหอผู้ป่วยและโอพีดีกุมารเวชกรรมเป็นเด็กแรกเกิด ๐-๕ ปี ซึ่งเป็นวัยสำคัญที่สุดของชีวิต เป็นวัยแห่งการพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายอารมณ์ และสติปัญญา จากการสำรวจโดยกรมอนามัย ในปี ๒๕๕๓ พบว่า มีการพัฒนาล่าช้า ร้อยละ ๓๐  และกรมสุขภาพจิตปี ๒๕๕๔ พบว่าระดับ ไอคิวของเด็กไทยเฉลี่ยอยู่ ที่ ๙๘.๘๙ ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานที่ ๑๐๐ แสดงว่าเด็กวัยนี้ยังพัฒนาไม่ถึงเกณฑ์ อันเนื่องมาจากสาเหตุปัจจัยหลายประการ
จะต้องส่งเสริมพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีการเฝ้าระวังคัดกรองความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น
(Early detection) เพื่อเป็นการช่วยเหลือได้ทันท่วงที (erary intervention)  ไม่ให้เกิดการพัฒนาล่าช้าภายหลัง และต้องการความร่วมมือในการเฝ้าระวัง คัดกรองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ดูแลในศูนย์เด็กเล็ก เพื่อได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง ค้นพบปัญหาและแก้ไขโดยเร็วซึ่งหน่วยทุกภาคส่วนจึงต้องระดมความร่วมมือจัดทำ”โครงการบูรณาการพัฒนาเด็กล้านนา             ( Lanna Child Development Intregration Project  : LCDIP) “ เพื่อพัฒนาระบบการคัดกรอง ส่งเสริมกระตุนพัฒนาการเด็ก  พร้อมจัดทำคู่มือเฝ้าระวังส่งเสริมการพัฒนาเด็กประถมวัยทั้งเด็กปกติและเด็กกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข อสม. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายให้สามารถเฝ้าระวังส่งเสริมเด็กให้มากที่สุด

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมและเปิดตัวโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.ในงานมีจัดนิทรรศการความรู้เรื่องพัฒนาการเด็ก ตลอดจนสาธิตการตรวจพัฒนาเด็กในกลุ่มวัยต่างๆและจัดทำบันทึกข้อตกลง  MOU ร่วมกันในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้เห็นความสำคัญโดยเฉพาะเด็กแรกเกิดตั้งแต่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘  ทุกคนให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ และสมุดบันทึกพัฒนาการเด็กประจำตัวเด็กเพื่อนำไปประเมินที่บ้านทุกราย ส่วนผู้ปกครอง ที่มีเด็กอายุต่ำกว่า  ๕ ปี สามารถนำไปรับบริการเด็ก ฟรี ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านท่านตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป…

แท็ก คำค้นหา