ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

เปิดตัว สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม และ Run for Yangna 26 มกราคม 2562ถนนยางนา-ขี้เหล็ก

  เมื่อ: วันเสาร์, พฤศจิกายน 30th, 2019, หมวด AEC HIGHLIGHTS, กีฬา

เปิดตัว สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม และ Run for Yangna  26 มกราคม 2562ถนนยางนา-ขี้เหล็ก 
ต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ปลูกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2425 โดย  มหาอำมาตย์โท เจ้าพระยาสุรสีห์ วิสิษฐ์ศักดิ์ (เชย กัลยาณมิตร) ข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพ ตั้งแต่เชิงสะพานนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไปจนจรดเขตจังหวัดลำพูน  ต่อมาในปี 2454 ทางราชการได้นำต้นยางนามาให้ราษฎรช่วยกันปลูกเพิ่มเพื่อความร่มรื่น สวยงามตลอดสองข้างทาง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และปลูกต้นขี้เหล็กในเขตจังหวัดลำพูน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของถนนสายนี้จนถึงปัจจุบัน ต่อมา เมื่อมีการขยายตัวของเมืองออกไปตามเส้นทางถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สองข้างถนนจากชุมชนชนบทสู่พื้นที่เมือง และพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท สิ่งเหล่านี้ทำให้ต้นยางนาและต้นขี้เหล็กสองข้างถนนถูกคุกคามจากกระแสการพัฒนาเมืองซึ่งยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับมิติทางสิ่งแวดล้อมมากเท่าที่ควร จนทำให้ต้นยางนา และต้นขี้เหล็กเริ่มทยอยหักโค่นและล้มตายอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน ร้านค้า และผู้ใช้เส้นทาง สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีตั้งใจจะช่วยกันแก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมของต้นยางนา-ขี้เหล็กและอันตรายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ   ด้วยการฟื้นฟูต้นยางนา และต้นขี้เหล็ก ให้แข็งแรงสวยงามร่มรื่น โดยนำความรู้ด้านรุกขกรรมมาใช้ในการจัดการตั้งแต่ระบบราก ลำต้น กิ่งก้านใบ รวมทั้งผลักดันให้มีการแผนการจัดการต้นไม้และถนนอย่างมีระบบ ให้ถนนยางนา-ขี้เหล็กเป็นโมเดลการจัดการต้นไม้ริมถนนของประเทศไทย นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่วัตถุประสงค์ของสมาคม 1.ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก2.ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดการต้นยางนาและขี้เหล็ก3.ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน มูลนิธิ สมาคมอื่นและชุมชน ในการบำเพ็ญสาธารณกุศลต่าง ๆกิจกรรมของสมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม

1.การให้บริการแก่สมาชิก ได้แก่ – ข้อมูลข่าวสาร, ความช่วยเหลือและแสวงหาความรู้, เชื่อมความสัมพันธ์, เป็นตัวกลางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง2.การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา การวิจัยและพัฒนา
3.การระดมทุนผ่าน “กองทุนยางนาขี้เหล็ก”แนวความคิดกองทุนยางนาขี้เหล็ก  -เป็นกองทุนที่เชื่อมโยงชุมชนและสังคม ภายใต้วิถีชุมชนกับต้นยางนาและขี้เหล็ก และสร้างความเชื่อมั่นและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้ฐานทุนที่มีอยู่ภายในมาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน-เป็นกองทุนที่คุ้มครอง ชีวิตและทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ที่เป็นของสมาชิกและได้รับความเสียหายจากต้นยางนาและขี้เหล็ก-นำไปสู่การเชื่อมโยงกับกิจกรรมและกลุ่มองค์กรอื่นๆในชุมชน สังคม เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง”ติดต่อสมาคมฯ   เลขที่ 176/5 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 นายกสมาคมฯ  : อ. บรรจง  สมบูรณ์ชัย  โทร. 081 9929900  อุปนายกสมาคมฯ : นายสมชัย  เบญจชย  โทร. 086 4200568     อีเมล์ :  Yangna2562@gmail.com การดำเนินของสมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยามในช่วงที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  สมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม ได้ร่วมลงนาม MOU กับ จังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, กรมป่าไม้, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่, เครือข่ายต้นไม้ในเมือง, เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลตำบลหนองหอย, เทศบาลตำบลหนองผึ้ง, เทศบาลตำบลยางเนิ้ง, เทศบาลตำบลสารภีโดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกันในเบื้องต้น คือ ระดมทุนสำหรับการฟื้นฟูเยียวยาต้นยางนา ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตามหลักรุกขกรรม อาทิ การฝึกอบรมบุคลากร การปฏิบัติงาน งานวิชาการ การติดตามประเมินผลทั้งระบบ ให้เป็นตัวอย่างแก่พื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย

Run for yangna 2020“ยางนา 1000 ต้น หมื่นคนรักษา” กิจกรรมแรกสมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม เชิญชวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ต้นยางนา ด้วยการเดินวิ่งการกุศล Run for yangna 2020 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 เพื่อฟื้นฟูเยียวยาต้นยางนา และต้นขี้เหล็ก ให้มีสุขภาพดีชุมชนน่าอยู่ ผู้คนปลอดภัย โดยมีหน่วยงานร่วมจัด คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด,  จังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายเปิดรับสมัคร:ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562กิจกรรมงานวิ่ง : วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 04.00 น – 11.00 น.ปล่อยตัว : เวลา 06.00 น. ณ สนามกีฬา โรงเรียนสารภีพิทยาคม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ระยะทาง :  12 กิโลเมตร (12 km.) และ Fun Run 5 กิโลเมตร (5 km.) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เฟสบุ๊ค :  Run for yangna 2020 , โทร. 089-435 5256 นายอัตนัย รักษ์ไพรสกุล (อ.ดอย) 


แท็ก คำค้นหา