ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 11th, 2016, หมวด ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่นวันนี้

IMG_5800 IMG_5802 IMG_5837 IMG_5839

จังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

          จังหวัดเชียงใหม่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์จากกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๘

สายวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ นายมงคล สุกใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดการเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๙ ด้วยการถ่ายทอดสดในระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมจากห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครโดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก พร้อมกับเปิดการปฏิบัติของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่

พลเอก อนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่ารัฐบาลร่วมกับทุกภาคส่วนรณรงค์ทุกมาตรการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขอฝากให้กรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนเพิ่มความเข้มในการรณรงค์อย่างเต็มที่ มีการติดป้ายสำคัญและโดดเด่น  ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การเปิดศูนย์จะมียานพาหนะจำวนมาก จะมีการทำความผิดบนถนนหลัก จากนั้นจะเป็นถนนสายรอง อาศัยสถิติมาเป็นจุดมุ่ง เน้นการขับรถเร็วและดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ สถิติที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานหนักแต่ต้องหนักยิ่งขึ้นต่อไป บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รัฐบาลสนับสนุนให้อำนาจในการตรวจและยึดรถ ขนส่งตรวจสภาพความพร้อมของรถ เน้นให้เกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุด ดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากความประมาท ให้ความสำคัญกับจุดตัดทางรถไฟ บูรณาการในทุกมาตรการ เน้นการประหยัดน้ำและคำนึงถึงวัฒนธรรมที่ดี และขอขอบคุณทุกส่วนราชการและองค์การภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนี้ ให้เน้นการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เตือนสติผู้ขับขี่ให้เกิดจิตสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและสาธารณะ ให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องในเชิงบูรณาการ จัดเจ้าหน้าที่ให้ลงเต็มพื้นที่ ให้มีการตั้งจุดตรวจเพิ่มขึ้น บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดรถและยานพาหนะไว้ชั่วคราว เพิ่มประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบความห่วงใยของรัฐบาลในช่วงเทศกาลสงกานต์ปี ๒๕๕๙ นี้ มีการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในชุมชน จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจตราทั้งบ้านเรือนชุมชนและจุดเสี่ยงต่าง ๆ เน้นกวดขันรถโดยสารสาธารณะมิให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นศูนย์ เน้น ๗ มาตรการทั้งผู้ขับขี่ผู้โดยสารปลอดภัย ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ และเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักแก่ประชาชน ตั้งด่านชุมชน เตรียมบุคคลและอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ใช้ระบบการปฐมพยาบาลและการนำส่งผู้ป่วยด้วยบริการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งด่านควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง ให้โรงพยาบาลทุกแห่งมีความพร้อมในการปฏิบัติการตลอด ๒๔ ชั่วโมง การสำรองโลหิตทุกหมู่และออกซิเจน ใช้หมายเลข ๑๖๖๙ ในกรณีมีเหตุจำเป็นและฉุกเฉินเท่านั้น ทั้งยังให้มีการวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้กำหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประจำศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๕๙ เป็นประจำทุกวัน พร้อมกับการแถลงข่าวประจำวันแก่สื่อมวลชนในทุกวันอีกด้วย

แท็ก คำค้นหา