ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

ลูกช้าง มช. อาสาทำโป่งอาหารช้าง

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 9th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

01 (1)02

03image027

 

ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผนึกพลังจิตอาสาร่วมกับนักศึกษา 11 คณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่ทำโป่งอาหารช้าง เพิ่มแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญ ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง อันเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรมช้างก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ


          นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยชมรมเพื่อนสัตว์ป่า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับนักศึกษาจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีก 11 คณะ รวมกว่า 70 คน  จัด “ค่ายทำโป่งอาหารช้าง” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558  ที่ผ่านมา ณ โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยได้ปรับปรุงโป่งดินจำนวน 7 จุด ซึ่งถือเป็นแหล่งแร่ธาตุที่สำคัญของช้าง ในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง จังหวัดลำปาง อันเป็นพื้นที่ในการเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรมช้างก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยในปัจจุบันได้มีการปล่อยช้างกลับคืนสู่ป่าดอยผาเมืองอย่างต่อเนื่อง การเข้าไปทำโป่งโดยการเสริมแร่ธาตุที่จำเป็นของช้างลงไปในดิน จะทำให้ช้างมีแหล่งอาหารและแร่ธาตุที่สมบูรณ์ สามารถดำรงชีวิตในป่าที่มีจำกัดได้อย่างปกติสุข

            นอกจากการทำโป่งอาหารแล้ว “ค่ายทำโป่งอาหารช้าง” ครั้งนี้ ยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยา และการอนุรักษ์ช้าง โดยมีการบรรยายและให้ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับช้างและการอนุรักษ์ โดย ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์นายสัตวแพทย์ เฉลิมชาติ สมเกิด รวมถึงอาจารย์นายสัตวแพทย์ พินิช  บุญทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างมากยิ่งขึ้น
พร้อมกันนี้ นักศึกษาลูกช้างจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้เดินทางไปยังศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ อ.งาว จ. ลำปาง ซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายของช้างชราและช้างพิการ ซึ่งได้รับเกียตริจาก น.สพ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง มาบรรยายและให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของช้างไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย
แม้กิจกรรมค่ายทำโป่งอาหารช้าง จะจัดทำในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ แต่ก็ทำให้วัตถุประสงค์ของค่ายสามารถบรรลุผลเป็นอย่างดี นั่นคือ การที่ช้างหรือสัตว์ป่าชนิดอื่นๆในผืนป่าธรรมชาติ ได้มีแหล่งเสริมแร่ธาตุอาหารสัตว์อย่างเพียงพอต่อการดำรงชีวิต รวมถึง นักศึกษาผู้ที่ร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆเกี่ยวกับช้างไทยมากขึ้น และตระหนักถึงความสำคัญของช้างและป่า เพื่อเป็นแรงผลักดันในการอนุรักษ์ช้างต่อไปได้อย่างยั่งยืน

กิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ,เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสโมสรโรตารี่เชียงใหม่ภูพิงค์  ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายผู้อนุรักษ์ช้างต่อไปในอนาคต

แท็ก คำค้นหา