ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

  เมื่อ: วันพุธ, พฤศจิกายน 25th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_9559IMG_9565

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-18.00 น. และวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 07.00-15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีกิจกรรมรณรงค์แสดงพลังเพื่อต่อต้านการทุจริตจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมถึงการเดินรณรงค์จากลานประตูท่าแพ สิ้นสุด ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตและสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริต ที่ยั่งยืนต่อไป

ในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน คาดว่าจะมีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 2,000 คน ทั้งนี้ ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มีการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต อาทิเช่น การนิทรรศการให้ความรู้แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ เช่น ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดบูทจัดทำใบขับขี่ เปลี่ยนใบขับขี่ อำเภอเคลื่อนที่บริการสาธารณสุข ฯลฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต การแสดงจากสถานศึกษา

การเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ ลานประตูท่าแพ เวลา 08.20 น. ประธานในพิธี กล่าวเปิดขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เคลื่อนขบวนจากประตูท่าแพไปยังลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในเวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคีเครือข่าย และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณต่อต้านคอร์รัปชัน และในเวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ชมการถ่ายทอดสัญญาณการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและการแถลงสารเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และการประกาศเจตนารมณ์ต่อต่านการทุจริตของจังหวัดเชียงใหม่ พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนและการแสดงจากโรงเรียนสุจริต โรงเรียนช่อสะอาดทายาทสุจริต และเครือข่ายต่อต้านการทุจริต

แท็ก คำค้นหา