ตั้งเป็นหน้าแรกของคุณ | ADD TO FAVORITES

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิก

  เมื่อ: วันจันทร์, พฤศจิกายน 9th, 2015, หมวด ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.นิเวศน์-นันทจิตรศ.นพ.วัฒนา-นาวาเจริญ

รศ.นพ.องอาจ-ไพรสณฑรางกูรรศ.พญ.บุญสม-ชัยมงคล

 

สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก จำนวน 4 ท่าน และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 3524/2558 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้
          รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต
รองศาสตราจารย์ นพ.วัฒนา นาวาเจริญ
รองศาสตราจารย์ นพ.องอาจ ไพรสณฑรางกูร
รองศาสตราจารย์ พญ.บุญสม ชัยมงคล


          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก พิจารณาจากคุณสมบัติ ภาระงานสอน ผลการสอน หรือผลงานปฏิบัติการทางคลินิก โดยเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษา และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นผู้มีคุณธรรมและประพฤติตามจริยธรรมของอาจารย์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ มีผลงานปฏิบัติการทางคลินิกอันเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาชีพ ซึ่งไม่ผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพและวิชาการ และผลงานได้เผยแพร่สมบูรณ์หรือใช้ปฏิบัติในงานประจำแล้ว โดยให้เสนอผลงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง โดยมีผลงานจำนวน 1 เรื่องมีคุณภาพในระดับ “ดีมาก” โดยการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ผลงานอาจได้แก่ ผลการปฏิบัติงานทางคลินิก คู่มือปฏิบัติการ งานวิจัย ตารา หนังสือ บทความทางวิชาการ หรือผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น เช่น สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ เป็นต้น นอกจากนี้ต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตลอดจนได้สอนและให้บริการทางวิชาการเป็นผลดีติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี

แท็ก คำค้นหา